Oprichting van een onderneming in Slowakije SRO

 

 

Een Slowaakse SRO is de meest populaire vennootschapsvorm voor buitenlanders. Net als een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in andere landen is het SRO een juridische entiteit die losstaat van haar aandeelhouders. Buitenlanders kunnen alle aandelen van een SRO bezitten

SRO staat voor "Spoloènos s Ruèením Obmedzeným", wat kan worden vertaald als "vennootschap met beperkte aansprakelijkheid".

De SRO is opgezet voor kleine en middelgrote ondernemingen die willen groeien in een gezonde economie in ontwikkeling.

Het Wetboek van Koophandel van 1991, zoals nadien gewijzigd, is de belangrijkste wet die op SRO's van toepassing is. Het Wetboek van Koophandel is van toepassing:
- de commerciële activiteiten van binnenlandse en buitenlandse ondernemingen;
- verschillende soorten coöperaties en ondernemingen; en
- Soorten commerciële verplichtingen, contracten en gedeelde regelingen.

 

Context 
Slowakije is een ingesloten land in Midden-Europa, dat in het westen grenst aan Oostenrijk en de Tsjechische Republiek, in het oosten aan Oekraïne, in het noorden aan Polen en in het zuiden aan Hongarije.

Slowakije maakte deel uit van Tsjecho-Slowakije toen het in 1945 onder communistisch bewind een Sovjet-satelliet werd. De Fluwelen Revolutie van 1989 maakte een einde aan het communistische bewind. De onafhankelijkheid werd in 1993 aan Slowakije toegekend bij de Fluwelen Scheiding, waarbij Tsjecho-Slowakije op vreedzame wijze in twee landen werd opgedeeld. Het andere land is de Tsjechische Republiek.

Het heet officieel de "Slowaakse Republiek". Het politieke systeem wordt omschreven als een "parlementaire republiek" met een gekozen vergadering, een eerste minister en een president. Slowakije is in 2004 toegetreden tot de Europese Unie (EU).

Vandaag de dag heeft Slowakije een geavanceerde economie met een hoog gemiddeld inkomen en een hoge levensstandaard. Slowakije scoort hoog voor persvrijheid, burgerlijke vrijheden, een democratisch verkozen regering, internetvrijheid en vrede in het land.

 

Formation de sociétés en Slovaquie

Voordelen

Een Slowaakse vennootschap (SRO) biedt de volgende voordelen:
- Volledig buitenlands eigendom: de aandelen van een SRO mogen volledig in handen zijn van buitenlanders.
- Beperkte aansprakelijkheid: de aansprakelijkheid van een aandeelhouder is beperkt tot zijn inbreng in het aandelenkapitaal.
- Vertrouwelijkheid: voorgedragen aandeelhouders mogen een grotere vertrouwelijkheid bieden.
- Eén aandeelhouder en één bestuurder: Er is slechts één aandeelhouder vereist, die de enige bestuurder kan zijn, om de DRS volledig te controleren.
- Laag kapitaal: elke aandeelhouder moet ten minste EUR 1.000 bijdragen om een minimum aandelenkapitaal van EUR 6.600 te bereiken.
- EU-lidmaatschap: Slowakije is lid van de Europese Unie (EU) en biedt de mogelijkheid overal in de EU filialen te openen.

 

Slowakije (SRO) Naam van de onderneming

Elke SRO moet een bedrijfsnaam kiezen die nog niet wordt gebruikt door een in Slowakije geregistreerde rechtspersoon. Een voorgestelde bedrijfsnaam kan vooraf worden gereserveerd voor een periode van maximaal 10 dagen.

De naam van een vennootschap mag in om het even welke taal zijn gesteld, op voorwaarde dat bij de registratie van een nieuwe vennootschap een beëdigde vertaling wordt verstrekt.
Bedrijfsnamen moeten eindigen met de afkorting "SRO".

 

Beperkte aansprakelijkheid

Aandeelhouders van een SRO zijn slechts aansprakelijk voor de waarde van hun geplaatste kapitaal.

 

Duur

Het leven van SRO's is eeuwigdurend.

De SRO wordt niet ontbonden wanneer een belangrijke aandeelhouder zich terugtrekt.

In alle lidstaten van de EU kunnen filialen worden geopend. Dochterondernemingen kunnen in andere EU-landen worden opgericht.

 

 

Opleiding

Het proces van opleiding en registratie bij de overheid houdt in:
- Twee of meer aandeelhouders ondertekenen een partnerschapsovereenkomst (in andere landen vaak statuten genoemd). De voorwaarden van de vennootschap en haar aandeelhouders worden in dit contract beschreven. Indien de SRO slechts één aandeelhouder heeft, wordt in plaats van een oprichtingsovereenkomst een oprichtingsakte opgesteld. De oprichtingsovereenkomst of het oprichtingshandvest wordt ondertekend ten overstaan van een notaris die de documenten en handtekeningen authentiek verklaart, wat een "notariële akte" wordt die bij het handelsregister wordt neergelegd.
- Er wordt een formeel verzoek ingediend bij het handelsregister, ondertekend door alle oorspronkelijke aandeelhouders of de gemachtigde wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap. De aanvraag omvat de naam van de vennootschap, het adres van de statutaire zetel, het scala van bedrijfsactiviteiten en de waarde van het startkapitaal.
- Er wordt ook een schriftelijke verklaring afgelegd waarin de bedragen van de beleggingen van elke aandeelhouder worden vermeld. Er moet een bankafschrift worden ingevuld waaruit blijkt dat alle deposito's bij een plaatselijke bank zijn gestort.
- De maatschappelijke zetel moet worden bekendgemaakt wanneer de lokale overheid de vestigingsplaats controleert aan de hand van een bewijs van bewoning, zoals een ondertekende huurovereenkomst.
- Indien voor dit soort bedrijf een bedrijfsvergunning vereist is, wordt in de Handelswet van 1991 de procedure uiteengezet voor het verkrijgen van een bedrijfsvergunning bij het handelsregister.
- Indien een van de aandeelhouders of de benoemde directeur(en) een buitenlander is die voornemens is (zijn) in Slowakije te verblijven, moet bij de plaatselijke politie een immigratievisum voor ingezetenen worden aangevraagd.

 

Aandeelhouders

Voor de oprichting van een ORS is slechts één aandeelhouder vereist. Aandeelhouders hoeven geen Slowaakse ingezetenen te zijn en kunnen onderdanen van om het even welk land zijn. Aandeelhouders uit niet-EU- of OESO-landen moeten echter in aanmerking worden genomen voordat de oprichting door de regering wordt goedgekeurd.

Natuurlijke of rechtspersonen kunnen aandeelhouder worden. Het maximumaantal toegestane aandeelhouders is 50.

Begunstigde eigenaars kunnen een grotere mate van vertrouwelijkheid nastreven door gebruik te maken van aandeelhouders in naam die in Slowakije gemachtigd zijn.

Afzonderlijke aandelenklassen met verschillende dividendrechten zijn toegestaan. In de statuten van de vennootschap moeten de soorten uit te geven aandelen en hun stem- en dividendrechten worden vermeld.

 

Beheerders

Voor de DRS is slechts één directeur vereist. De enige aandeelhouder kan als enige bestuurder worden aangesteld voor maximale controle. Bestuurders hoeven geen ingezetene van Slowakije te zijn en kunnen onderdanen van elk ander land zijn. Bestuurders van buiten de OESO of buiten de EU moeten echter door de regering worden goedgekeurd voordat zij bestuurder kunnen worden.

 

Kapitaal-minimumaandelen

Het vereiste minimum maatschappelijk kapitaal is SKK 200.000 (thans EUR 6.600). Elke aandeelhouder moet een minimuminvestering doen van SKK 30.000 (momenteel EUR 1.000).

 

Hoofdkantoor

Elke Slowaakse vennootschap moet een statutaire zetel hebben om wettelijke en officiële kennisgevingen te aanvaarden. Bovendien is de statutaire zetel de plaats waar alle belangrijke boekhoudkundige documenten, registers en verslagleggingsdocumenten van de vennootschap worden bewaard.

 

Boekhouding

De rekeningen accountants moet worden gehouden in Slowaaks en in euro.

Jaarlijkse financiële overzichten moeten binnen zeven maanden na het einde van het boekjaar bij het Bureau voor belastingen en registratie worden ingediend.

Alleen bepaalde sectoren en grote ondernemingen zijn verplicht gecontroleerde boekhoudkundige verslagen in te dienen. Ondernemingen die aan de beurs zijn genoteerd of die een bepaalde omzet, hoeveelheid activa en personeelslimiet overschrijden, moeten hun gecontroleerde rekeningen indienen. Kleine particuliere ondernemingen zijn niet verplicht een beroep te doen op een accountant.

 

Belastingen

Het tarief van de vennootschapsbelasting op winst bedraagt 19%.
Amerikaanse belastingplichtigen en al degenen die belasting betalen over hun wereldwijde inkomsten, moeten echter alle inkomsten opgeven aan hun belastingautoriteiten.

 

Opleidingsperiode

Het kan tot twee weken duren voordat alle dossiers en niet-EU/niet-OESO-directeuren zijn onderzocht en goedgekeurd.

Conclusie

Een Slowaakse SRO biedt de volgende voordelen: volledig buitenlands eigendom, beperkte aansprakelijkheid, privacy, één aandeelhouder als enig bestuurder, laag kapitaal en EU-lidmaatschap.