Malta is een gevestigde naam op het gebied van onlinegokken en weegt als kleinste lid van de EU ruimschoots op tegen zijn gewicht met ongeveer 10% aan gokbedrijven die in Malta zijn geregistreerd. Honderden online gokbedrijven van allerlei omvang hebben ervoor gekozen zich in Malta te vestigen om te profiteren van de lage belastingtarieven (de laagste in Europa), de uitstekende financiële dienstverlening, de hostingfaciliteiten van wereldklasse, de geschoolde en betaalbare arbeidskrachten en ten slotte de ongekende toegang tot de regelgever. Onlinespellen zijn goed voor ongeveer 10% van de Maltese economie.
Jeux en Ligne à Malte

Kostprijs:

8.900 €

Regelgeving in Malta

Online gokken is niettemin goed geregeld in Malta. De verschillende klassen van vergunningen worden hieronder beschreven. In ieder geval zullen online gokbedrijven die vanuit of in Malta opereren, gereguleerd moeten worden.

Verschillende soorten vergunningen

Malta kent drie hoofdtypen vergunningen voor kansspelen op afstand (klassen 1, 2 en 3) en een vierde categorie voor de levering van besturingssoftware aan een van deze drie klassen (klasse 4). Licentiehouders kunnen een aanvraag voor een licentie van klasse 1, 2 of 3 indienen met hun eigen software of met de software van een bestaande licentiehouder van klasse 4 (in welk geval de licentie respectievelijk klasse 1 van 4, klasse 2 van 4 of klasse 3 van 4 wordt genoemd). De verschillende klassen hebben verschillende vergunningsvereisten en verschillende belastingtarieven die in de onderstaande tabel zijn opgenomen.

Klasse 1

Dit is het hoogste niveau van regelgeving, de vergunninghouder beheert zijn eigen risico's en exploiteert online casinospelen, loterijen, enz.

Klasse 2

Dit is een vergunning voor sportweddenschappen (of weddenschappen) waarbij de exploitanten hun eigen risico beheren op basis van vaste kansen.

Klasse 3

Dit geldt voor exploitanten die weddenschappen van speler tot speler promoten, zoals pokernetwerken, bingo, weddenschapsuitwisselingen, enz.

Klasse 4

Dit betreft de hosting en het beheer van online spelsoftware. Naast hun eigen fiscale verplichtingen moeten deze vergunninghouders ook een extra heffing betalen voor elke door hen gehoste exploitant die niet over een vergunning klasse 1, klasse 2 of klasse 3 beschikt.

Klasse 1 van 4

Een online casino of loterijvergunning die wordt geëxploiteerd met software van klasse 4.

Klasse 2 van 4

Een exploitant van sportweddenschappen die software met een vergunning van klasse 4 gebruikt.

Klasse 3 van 4

Player-to-player operator met software van klasse 4.

Belastingen

Onlinegokvergunninghouders moeten ook lokale ondernemingen zijn en moeten lokale vennootschapsbelasting betalen. Daarnaast moeten zij ook kansspelbelasting betalen (zie hieronder).

Vennootschapsbelasting

In Malta bedraagt de vennootschapsbelasting effectief 5%. In feite betalen alle Maltese bedrijven 35% aan belasting, maar 6/7e van de betaalde belasting wordt effectief terugbetaald aan hun aandeelhouders indien deze niet Maltees zijn. Voor een gedetailleerde uiteenzetting van de vennootschappen en meer details over hun fiscale behandeling, zie onze hoofdpagina over Maltese particuliere bedrijven .

Licence de Jeu en Ligne

Belasting op kansspelen

Naast de belasting die op 5% wordt betaald, moeten de vergunninghouders ook de kansspelbelasting betalen, waarvan het tarief varieert naar gelang van de klasse en die in de onderstaande tabel is weergegeven.

Klasse

Beschrijving

Jaarlijkse vergoeding (afgerond)

Klasse 1

Casino spelletjes, online loterijen. De exploitant beheert zijn eigen risico's bij herhalingsspelen.

EUR 70.000, eerste jaar

85.000, volgende jaren

Klasse 2

Sportweddenschappen. De exploitant beheert zijn eigen risico's volgens vaste waarschijnlijkheden.

0,5% van het brutobedrag van de aanvaarde weddenschappen tot een bedrag van 466 000 EUR

Klasse 3

Speler tegen speler.

5% op feitelijke inkomsten tot 466 000 EUR

Klasse 4

Software. Onderbrengen en beheren van andere exploitanten (klasse 1, 2 of 3).

EUR 14.000, eerste jaar

60 000 EUR, volgende jaren

Ook: 14 000 euro per jaar voor elke exploitant zonder vergunning van klasse 1, 2 of 3.

Afgetopt op 466 000 EUR

Klasse 1 van 4

Casino-exploitant die software met een klasse 4-licentie gebruikt.

14 500 EUR per jaar

Klasse 2 van 4

Exploitant van sportweddenschappen die software met een vergunning klasse 4 gebruikt.

0,5% van het brutobedrag van de aanvaarde weddenschappen tot een bedrag van 466 000 EUR

Klasse 3 van 4

Affiliates die spelletjes promoten met software met licentie van klasse 4.

5% op feitelijke inkomsten tot 466 000 EUR

Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)

Kansspelondernemingen zijn vrijgesteld zonder krediet. Dit betekent dat, in tegenstelling tot de meeste andere ondernemingen, de BTW een kost is die niet kan worden teruggevorderd. Het Maltese BTW-tarief is 18% (het laagste in Europa) en een aantal internationale leveranciers hebben joint-venture regelingen opgezet om het BTW-lek te verminderen door bepaalde diensten (met name marketing) uit te besteden aan niet-Europese leveranciers. De doeltreffendheid van dergelijke regelingen zal afhangen van de wijze waarop zij worden opgezet en permanent worden toegepast. Voor de diensten die niet kunnen worden uitbesteed, zal de BTW een premie van 18% op de kosten vertegenwoordigen.

Andere belastingen

Malta heft geen vermogenswinstbelasting, bronbelasting of enige andere belasting op vennootschappen met buitenlandse aandeelhouders.

Licentievergoeding

De volgende vergoedingen worden door de regelgever in rekening gebracht. Deze vergoedingen omvatten niet de vergoedingen voor de verlening van plaatselijke diensten, zoals bijstand bij vergunningsaanvragen, oprichting, terbeschikkingstelling van plaatselijke bestuurders en hoofdambtenaren, enz.

Beschrijving

Vergoedingen

Inschrijvingskosten

1 700 EUR

Jaarlijks abonnement

4 800 EUR

Fase 2 auditkosten (zie toelichting hieronder)

1.200 EUR

Stage 3 audit fee (zie uitleg hieronder)

1.200 EUR

Totale reguleringsvergoedingen sinds de vergunningverlening en het eerste jaar

8 900 EUR

Vernieuwingstaks (om de vijf jaar te betalen, voor het eerst in jaar 6, dan in jaar 11, enz.)

1500 EUR

Overdracht van vergunning

1500 EUR

Herziening van de overeenkomsten

Tarief per uur, maximum vooraf overeengekomen

Aanvraag van een vergunning voor onlinespellen in Malta

Kansspelvergunningen voor Malta worden ook afgegeven voor een periode van vijf jaar, vervolgens verlengd voor nog eens vijf jaar, enzovoort. De vergunningsprocedure in drie fasen wordt in de onderstaande tabel toegelicht en vereist de benoeming van een belangrijke plaatselijke ambtenaar.

Rol van de hoofdambtenaar

De hoofdfunctionaris moet door de toezichthouder worden goedgekeurd en moet persoonlijk toezicht houden op de activiteiten in Malta en ervoor zorgen dat de plaatselijke wetgeving wordt nageleefd. Zij spelen een sleutelrol in de contacten met de toezichthouder, moeten directeur zijn van de holding en hun verblijfplaats op Malta hebben. Bijna alle plaatselijke dienstverleners beschikken over vooraf goedgekeurde sleutelfunctionarissen die kunnen worden ingehuurd om deze rol te vervullen, mits het proces van aanvaarding door de cliënt bevredigend is. Aangezien dit gebied het grootste risico inhoudt voor de plaatselijke dienstverleners, zal het waarschijnlijk het grootste deel van hun kosten uitmaken. Voor aanvragers die overwegen om zichzelf of hun personeel naar Malta te verhuizen, kan ons hoofdartikel over verblijf in Malta van belang zijn.

Procedure voor het verlenen van vergunningen

De vergunningsprocedure verloopt in drie fasen, waarbij de onderhandelingen aan het eind van de tweede fase beginnen. Deze fasen worden daarom hier toegelicht en in de onderstaande tabel samengevat.

Stadium 1

In de eerste plaats betreft stap 1 de identificatie van alle betrokken personen, met inbegrip van aandeelhouders, uiteindelijke begunstigden (met ten minste 10%), intermediaire holdings of andere entiteiten, bestuurders, directeuren en managers op sleutelposities. Op dit gebied gaat het vooral om het verzamelen van KYC-documenten (Know Your Client), zoals paspoorten, adresbewijzen en achtergrondcontroles (bv. politiecontroles en online opzoekingen in databanken). De in deze fase gevraagde documenten omvatten alle due diligence-documenten en een bedrijfsplan. De tijd die nodig is om fase 1 af te ronden hangt af van een aantal factoren, waaronder de complexiteit van de structuur, het aantal uiteindelijke begunstigden, of aanvragers zoals de sleutelfunctionaris bekend zijn bij de regelgever, de tijd die nodig is om verwijzingen door te sturen. teruggestuurd en hoe druk de regelgever het op dit moment heeft. Dit proces kan het best een tot twee maanden in beslag nemen. In dit stadium wordt een niet-terugbetaalbaar bedrag van 2 330 euro betaald en zodra dit bedrag is betaald, zal de regelgevende instantie aangeven of de aanvrager moet doorgaan naar stap 2.

Stap 2

Stap 2 is dan het begrijpen van alle operationele en technische kwesties, met inbegrip van systemen en procedures. In dit stadium worden alle interne systemen en controles, de uitbestedingsregelingen (met inbegrip van eventuele joint venture-regelingen) en andere operationele kwesties grondig doorgelicht. Indien een willekeurige getallengenerator (RNG) wordt gebruikt, zal de regelgever om een onafhankelijke beoordeling daarvan verzoeken. Vervolgens wordt een preproduktie-audit uitgevoerd (en worden de desbetreffende vergoedingen betaald) en na succesvolle afronding wordt een intentieverklaring afgegeven. Dit is in feite een voorlopige vergunning op grond waarvan de exploitant onmiddellijk met zijn activiteiten kan beginnen voor een periode van zes maanden.

Stap 3

Fase 3 tenslotte vindt plaats tijdens de eerste zes maanden na de afgifte van de voorlopige vergunning van fase 2 en leidt bij succes tot de toekenning van de volledige vergunning (op dat moment moet de vergunningsheffing worden betaald). Fase 3 omvat een tweede audit (de post-start-up audit) waarbij de toezichthoudende autoriteit controleert of de in fase 2 goedgekeurde systemen naar behoren zijn geïmplementeerd. Na de afgifte van de vergunning zal de vergunninghouder onderworpen zijn aan voortdurende regulering, die de vorm kan aannemen van inspectiebezoeken door de regelgever.

Inhoud

Stap

Onderzocht gebied

Verplichte velden

Tijd

Ontvangen

Betaling

Ga verder naar...

Stadium 1

Ken uw klant (KYC) over de betrokken partijen

Due Diligence (DD) en bedrijfsplan

1-2 maanden

Niets

1 500 EUR

(inschrijvingsgeld)

Stap 2

Stap 2

Operationele en technische kwesties

Dienstcontracten, systeemdocumenten. 1e audit (pre-start-up audit). RNG-verslag (indien van toepassing)

1-2 maanden

Intentieverklaring (voorlopige vergunning)

1 200 EUR (honorarium voor de eerste audit)

begin met onderhandelen en ga naar stap 3

Stap 3

Implementatie van systemen

2e audit (post-go live audit)

minder dan 6 maanden

Licentie

6 200 EUR (2e auditvergoeding)

vergunde exploitatie

8 900 EUR

Andere kosten in verband met de vergunning voor onlinespelen in Malta

Het grootste deel van de hierboven opgesomde kosten omvat de kosten die verschuldigd zijn aan de regelgever, kansspel- en vennootschapsbelastingen en vergoedingen die verschuldigd zijn aan de plaatselijke dienstverlener (indien van toepassing) voor de behandeling van de vergunningsaanvraag, het opstellen van het bedrijfsplan, de benoeming van directeuren of belangrijke functionarissen. Bovendien kunnen er andere kosten verbonden zijn aan lokale hosting, indien nodig, registratie van de aanvragende onderneming (voor een volledige bespreking van Maltese bedrijven, Zie ons hoofdartikel ), hoewel dit kan worden gebundeld met andere diensten en de kosten van de boekhouding en de financiële audit (verplicht voor alle vennootschappen). Boekhouding en auditing in Malta behoren tot de goedkoopste in Europa en voor een volledige beschrijving van boekhoudkundige diensten in Malta verwijzen wij u naar ons hoofdartikel .

Als u geïnteresseerd bent in online gaming in Malta, neem dan contact op met ons team van specialisten.