Voorwaarden voor verblijf in Polen


Een buitenlander mag in de Republiek Polen verblijven indien hij/zij
1) een geldig reisdocument;
2) een geldig visum of, in voorkomend geval, een geldig document dat recht geeft op binnenkomst en verblijf op dat grondgebied;
3) inreisvergunning voor een ander land of een verblijfsvergunning voor een andere staat, indien dergelijke vergunningen voor doorreis vereist zijn.

Een vreemdeling mag op het grondgebied van het Schengengebied (ook op het grondgebied van de Republiek Polen) reizen en verblijven zonder visum of verblijfskaart gedurende een periode van ten hoogste drie maanden op basis van een nationaal visum of een door een van de Schengenlanden afgegeven vergunning, in het geval van Polen - een verblijfskaart in Polen, mits hij voldoet aan de algemene voorwaarden voor binnenkomst en verblijf op het grondgebied van het Schengengebied, d.w.z:

 • hij/zij is in het bezit van een geldig reisdocument;
 • hij/zij kan het doel van en de voorwaarden voor het voorgenomen verblijf in Polen rechtvaardigen en
 • zij over voldoende financiële middelen beschikt of in staat is deze legaal te verkrijgen en
 • hij niet wordt beschouwd als een bedreiging van de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de volksgezondheid of de internationale betrekkingen van een van de lidstaten en er met name tegen hem op deze grond geen beroep is ingesteld tot weigering van toelating tot de nationale gegevensbanken van de lidstaten.

De landen in het Schengengebied zijn de volgende: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Spanje, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Portugal, Zweden, Italië, Estland, Litouwen, Letland, Malta, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Hongarije, evenals Zwitserland, Noorwegen en IJsland (de laatste 3 Schengenlanden behoren niet tot de Europese Unie).

Er zij op gewezen dat: Ierland, Cyprus, Bulgarije en Roemenië EU-lidstaten zijn die niet tot het Schengengebied behoren.

 

Residence en Pologne

 

Als je Frans burgerAls u als toerist of zakenreiziger minder dan drie maanden in Polen verblijft, hebt u geen visum of verblijfsvergunning nodig. Het enige wat u nodig hebt, is een identiteitsbewijs dat nog ten minste drie maanden geldig is na afloop van uw geplande verblijf.

Formaliteiten

 • Identiteitsdocumenten: Paspoort of identiteitskaart geldig voor 3 maanden
 • Visum voor een toeristisch verblijf: Neen
 • Visum voor een zakenreis: Neen
 • Andere documenten: Geen

Buitenlanders

Als u onderdaan bent van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte, hebt u het recht om zonder verblijfsvergunning in alle lidstaten van deze gebieden te verblijven en te werken als het gaat om werk voor maximaal drie maanden. Het enige wat u nodig heeft is een geldig identiteitsbewijs. Als u langer dan zes maanden in Polen verblijft of langer dan drie maanden werkt, moet u uw verblijf in Polen laten registreren bij de Poolse autoriteiten.

Als u een buitenlands onderdaan bent (buiten de EU en de EER) en in een van de ondertekenende landen van het Schengenakkoord woont dat op 26 maart 1995 in werking is getreden, kunt u zich gedurende maximaal drie maanden vrij verplaatsen binnen het Schengengebied, voor zaken of toeristische reizen en doorreis, op vertoon van een paspoort en een geldige verblijfsvergunning of verblijfskaart, en indien nodig het prefectorale terugkeervisum. Dit geldt ook voor houders van de tijdelijke verblijfsvergunning (ook in de vorm van een sticker in het paspoort) en voor diplomatieke en dienstpaspoorten die vergezeld gaan van de diplomatieke kaart of de speciale kaart die door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt afgegeven.

Pas op!

Voor buitenlanders die in Frankrijk verblijven en een Schengenvisum nodig hebben, moet elke minderjarige die met zijn gezin reist, met een persoonlijk paspoort of ingeschreven in het paspoort van een ouder, in het bezit zijn van een door de prefecturen afgegeven reisdocument voor buitenlandse minderjarigen. Zonder deze documenten zouden de minderjarige en zijn gezin bij terugkeer in Frankrijk worden tegengehouden op de luchthaven of op andere punten van binnenkomst in Frankrijk.

 

Fiscale woonplaats - de belangrijkste informatie

De plaats waar de belastingplichtige zich ertoe verbindt zijn fiscale verplichtingen na te komen, is de fiscale woonplaats. Een fiscaal ingezetene (persoon die een verbintenis aangaat) kan bijvoorbeeld een Italiaanse, Spaanse of Duitse burger zijn. Een fiscaal inwoner van Polen moet, overeenkomstig art. 5a.21. van de wet op de inkomstenbelasting, een belastingcertificaat hebben. Dit document wordt omschreven als: "een verklaring van de fiscale woonplaats van de belastingplichtige, afgegeven door de bevoegde belastingautoriteit van de staat waarvan de belastingplichtige ingezetene is".

Wat moet u nog meer weten om fiscaal inwoner van Polen te worden?

Wie kan nog meer Pools fiscaal inwoner worden? Zoals de Poolse regering op haar website zegt:

"Een in Polen woonachtige persoon is een natuurlijke persoon die:
1. in Polen een centrum van persoonlijke of economische belangen heeft (centrum van vitale belangen) of,
2. verblijft in Polen gedurende meer dan 183 dagen in een belastingjaar. (bron: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20000140176/U/D20000176Lj.pdf ).
Zodra aan een van deze voorwaarden is voldaan, wordt de belastingplichtige geacht inwoner van Polen te zijn.

Als centrum van persoonlijke belangen wordt onder meer beschouwd het hebben van een gezin in Polen, activiteiten in verband met sociale, burgerlijke, culturele en politieke activiteiten, bv. lidmaatschap van een organisatie. Anderzijds omvatten de economische belangen handel, arbeidsplaats, krediet en eigendom, bezit van investeringen. Elk land regelt de regels inzake fiscale woonplaats volgens zijn eigen wetgeving. Volgens bovengenoemde wet kan een Pools fiscaal inwoner bijvoorbeeld een Duits staatsburger zijn die zijn onderneming naar Polen heeft overgebracht of in de Republiek Polen een statutaire zetel heeft geopend.

Zoals we later in de wet op de inkomstenbelasting kunnen lezen, worden inkomsten (verdiensten) die op het grondgebied van de Republiek Polen zijn verkregen, beschouwd als inkomsten uit:

 • << Werkzaamheden die op het grondgebied van de Republiek Polen worden verricht op basis van een dienstverleningsverhouding, een arbeidsverhouding, werk aan huis en een samenwerkingsverband, ongeacht de plaats waar de beloning wordt uitbetaald,

 • activiteiten die in persoon op het grondgebied van de Republiek Polen worden verricht, ongeacht waar de beloning wordt uitbetaald,

 • op het grondgebied van de Republiek Polen uitgeoefende zakelijke activiteiten,

 • onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de Republiek Polen, met inbegrip van de verkoop van dergelijke onroerende goederen.

Beperkte en onbeperkte belastingplicht - wat is het?

Een persoon die niet op het grondgebied van de Republiek Polen woont, is onderworpen aan de verplichting om belasting te betalen over bovengenoemde inkomsten. Dit wordt beperkte belastingplicht genoemd en de persoon is een "niet-ingezetene".

Artikel 3, lid 1, van de wet op de inkomstenbelasting luidt als volgt: "Natuurlijke personen die op het grondgebied van de Republiek Polen wonen, zijn onderworpen aan belasting over al hun inkomsten (inkomsten), ongeacht de plaats waar de bronnen van inkomsten zich bevinden (onbeperkte belastingplicht)".

Volgens de Poolse belastingwetgeving geldt de verplichting om inkomsten in Polen te betalen voor alle personen die hun fiscale woonplaats in Polen hebben. De rechtsgrondslag voor de fiscale woonplaats is de wet van 26 juli 1991 op de inkomstenbelasting. In het geval van een fiscale woonplaats is er sprake van een onbeperkte belastingplicht, aangezien de ingezetene alle inkomsten moet verantwoorden in het land van de fiscale woonplaats, ongeacht het land waar zij zijn verkregen - overeenkomstig art. 3, punt 2a, van de wet op de inkomstenbelasting:

 "Natuurlijke personen die niet in de Republiek Polen gedomicilieerd zijn, zijn alleen onderworpen aan belasting over inkomsten (inkomsten) die in de Republiek Polen zijn verworven (beperkte belastingplicht).

Indien de belastingplichtige een vaste verblijfplaats heeft in twee landen, wordt de plaats van fiscale vestiging van de inwoner bepaald door nauwere persoonlijke en economische banden (waar hij een gezin, een bedrijf heeft). Wanneer het niet mogelijk is de verbondenheid van een burger met een fiscale woonplaats duidelijk vast te stellen, wordt rekening gehouden met de huidige verblijfplaats en nationaliteit van de belastingplichtige.

Wat is een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting?

Een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting is een overeenkomst tussen verschillende landen. Deze regeling is bedoeld om verzoeken om dubbele belastingheffing over hetzelfde inkomen te voorkomen. In Polen worden twee methoden gebruikt om dubbele belasting te voorkomen:

 • de progressieve vrijstellingsmethode (belastingvrijstelling) - de staat die een bepaald inkomen vrijstelt van belasting, houdt hiermee rekening bij het vaststellen van de belastingdrempels voor andere inkomsten.

 • proportionele verrekeningsmethode (belastingkrediet). Dit is een belasting op het totale bedrag van de in Polen en in het buitenland verdiende inkomsten en de in een ander land betaalde belasting wordt afgetrokken van de aldus berekende belasting.

Op de website: https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatowania/   is een lijst van door Polen gesloten overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belastingheffing.

Wat wij bieden:

○ Verblijfskaart in Polen

○ Fiscale residentie als u dat wilt

○ PESEL**

○ Een huurovereenkomst voor een flat

○ Een echte flat waar je kunt wonen (3 kamers)

 

** Le Pesel

Het PESEL (Universeel Elektronisch Bevolkingsregister), dat is ingesteld bij de wet van 10 april 1974, is een register van de gehele Poolse bevolking.

Is opgenomen in het PESEL :

 • elke Poolse burger, ongeacht of hij op Pools grondgebied of in het buitenland uit Poolse ouders is geboren (in Polen is de bloedwet van toepassing).
 • elke buitenlander die als permanent ingezetene is geregistreerd of langer dan twee maanden in Polen verblijft.

 

Het register wordt op twee administratieve niveaus bijgehouden: op plaatselijk niveau door de voivode (het equivalent van onze prefect), die door de minister van Binnenlandse Zaken wordt benoemd; op centraal niveau, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, door de Directie van de Nationale Registers, die onder het gezag van de staatsondersecretaris van Binnenlandse Zaken valt.

Het PESEL-nummer is een "universeel" nummer dat voorkomt op paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen en dient als identificatiemiddel voor alle overheidsdiensten. Zowel sociale als burgerrechten zijn verbonden met de PESEL van elk individu.

Het PESEL is een 11-cijferig nummer dat een natuurlijke persoon op unieke wijze identificeert. De eerste 6 cijfers bestaan altijd uit het jaar, de maand en de geboortedag van de houder. Als u bijvoorbeeld op 23 januari 1991 geboren bent, zal uw PESEL automatisch beginnen met 910123, aangevuld met 5 andere nummers. Het nummer registreert de persoon vervolgens in een elektronische databank uit de gemeentelijke registers.

 

Onze tarieven:

Verblijfskaart: € 1.500

Verblijfskaart met fiscale woonplaats: € 1.750

Verblijfskaart + werkvergunning: € 2.500

Laat uw gegevens achter - wij bellen u terug