Oprichting van een vennootschap in Luxemburg

 

Invoering

Een Luxemburgse naamloze vennootschap (Sàrl) is vergelijkbaar met een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in het Verenigd Koninkrijk of een GmbH in Oostenrijk en Duitsland, in die zin dat het een juridische entiteit is die losstaat van de personen die haar beheren. Bij eenmanszaken en personenvennootschappen lopen de persoonlijke bezittingen van personen gevaar bij een vordering tegen de organisatie, maar aandeelhouders in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen waarschijnlijk alleen de waarde van het aandelenkapitaal waarop zij intekenen, verliezen.

De Sàrl is de meest voorkomende vorm van oprichting in Luxemburg en geniet een hoog niveau van vertrouwelijkheid aangezien de bestuurders van de vennootschap niet in openbare registers zijn opgenomen en aandeelhouders bij volmacht zijn toegestaan.

Informeer betreffende de oprichting van een vennootschap in Luxemburg

 

Création de sociétés au Luxembourg

 

Naam van de vennootschap

De bedrijfsnaam mag in om het even welke taal zijn gesteld, maar het register kan een vertaling in het Frans of het Duits verlangen. De bedrijfsnaam moet eindigen met het achtervoegsel Sàrl. Bepaalde woorden, die sponsoring door de regering/het land suggereren of banden suggereren met vergunningsindustrieën, zoals het bankwezen, zijn verboden. U kunt nu een naamcontrole uitvoeren met behulp van onze gratis service voor het controleren van bedrijfsnamen.

 

Registratie bureau

Alle vennootschappen moeten een statutaire zetel hebben, die een fysiek adres in Luxemburg moet zijn. Wij kunnen u een geregistreerd adres bezorgen. Dit is de plaats waar alle officiële correspondenten en bedrijfsdocumenten kunnen worden betekend.

 

Regisseurs

Voor een Luxemburgse Sàrl is slechts één bestuurder vereist, en er gelden geen beperkingen inzake nationaliteit of woonplaats. Aangezien voor sommige sectoren een bedrijfsvergunning vereist is, raden wij ondernemingen die in deze sectoren actief zijn aan een in Luxemburg of de Europese Unie verblijvende directeur te benoemen. De namen en contactgegevens van de bestuurders komen niet voor in openbare registers.

 

Aandeelhouders

Er gelden geen beperkingen ten aanzien van de nationaliteit of woonplaats van aandeelhouders. Er is slechts één aandeelhouder vereist en er zijn maximaal 40 aandeelhouders toegestaan. Aandeelhoudersgegevens zijn openbaar, maar het gebruik van aandeelhouders in naam kan de vertrouwelijkheid waarborgen. Alle vennootschappen met meer dan 25 aandeelhouders moeten een jaarlijkse algemene vergadering houden.

 

Financieel Account Manager

Er moet een financieel verantwoordelijke worden aangesteld, die tot taak heeft de jaarrekening van de vennootschap op de algemene vergadering aan de aandeelhouders voor te leggen.

 

Aandelenkapitaal

Het minimum aandelenkapitaal bedraagt EUR 12.500 en de minimumwaarde per aandeel is EUR 25.

 

Tijdslimiet

Zodra alle informatie is ontvangen, neemt het grondwettelijk proces gewoonlijk zeven dagen in beslag.

 

 

Stortingsvereisten

Alle vennootschappen zijn verplicht jaarrekeningen in te dienen, hoewel deze documenten niet in Luxemburg behoeven te worden bewaard. Ook moeten jaarlijkse belastingaangiften worden ingediend.

 

Identiteitsbewijs

Als onderdeel van onze due diligence eisen wij een identiteitsbewijs in de vorm van een gewaarmerkte kopie van een paspoort voor alle bestuurders en aandeelhouders van het bedrijf.

 

Reis

Het is niet nodig naar Luxemburg te reizen om een vennootschap op te richten, maar voor het verkrijgen van bepaalde bedrijfsvergunningen kan het nuttig zijn.

 

 

Oprichting van een Société à Responsabilité Limitée (Sàrl) in Luxemburg

 

De eerste stap bij de integratie van uw bedrijf is na te gaan of de door u voorgestelde bedrijfsnaam beschikbaar is. De naam kan in elke taal zijn gesteld, met gebruikmaking van het Latijnse alfabet; het register kan evenwel om een vertaling in het Frans of het Duits verzoeken indien een vreemde taal wordt gebruikt. Het register zal de registratie van een vennootschap weigeren indien de naam reeds bestaat en elke naam die door het register als beledigend wordt beschouwd, zal niet worden toegestaan. De naam van uw bedrijf moet eindigen op Sàrl en het is gebruikelijk dat de Registrar namen afwijst die verband houden met het bank- en verzekeringswezen en elke naam die de suggestie wekt dat het bedrijf door de overheid wordt gesteund. Wij controleren de naam op beschikbaarheid en aanvaardbaarheid bij het Luxemburgse handels- en bedrijvenregister; zodra de naam is goedgekeurd, kunt u deze gedurende een periode van 10 dagen gratis reserveren.

Indien u niet naar Luxemburg wenst te komen, hebben wij een volmacht nodig, die verplicht is indien aandeelhouders de oprichtingsvergadering niet kunnen bijwonen.

Met behulp van de volmacht openen we een binnenlandse bankrekening en storten het minimum aandelenkapitaal, de bank geeft vervolgens een bevriezingscertificaat af dat de oprichting bij de notaris mogelijk maakt. Wij stellen de statuten op in samenwerking met de notaris, die vervolgens de naamloze vennootschap bij de bevoegde autoriteiten inschrijft en zorgt voor de publicatie van de oprichting, eerst in het handelsregister en vervolgens in het officiële blad van het Groothertogdom - het Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Na de oprichtingsvergadering geeft de notaris een "verklaring van vrijgave van geld" af, waardoor het geld op de bankrekening van uw bedrijf ter beschikking komt van het bedrijf

In totaal duurt het slechts zeven dagen om uw bedrijf te integreren.

Formacompany heeft meer dan 20 jaar ervaring in het oprichten van bedrijven in Luxemburg en wereldwijd. Onze medewerkers staan tot uw beschikking om u te adviseren en te begeleiden tijdens het gehele oprichtingsproces.

 

Wat u nodig hebt om een naamloze vennootschap in Luxemburg op te richten

 

Om te beginnen met de oprichting van uw Luxemburgse Sàrl hebben we het volgende nodig:

 • Je bedrijfsnaam
 • De volledige naam, geboortedatum, adres en nationaliteit van alle bestuurders
 • Volledige naam en adres van alle aandeelhouders

Documenten die u moet overleggen:

 • Paspoortkopieën van alle betrokken personen - gecertificeerd door een notaris
 • Bewijs van woonadres (gas-/elektriciteitsrekening of bankafschrift krediet-/betaalkaart minder dan drie maanden oud) herbevestigd

Registratie bureau

 • Een vennootschap in Luxemburg moet een statutaire zetel hebben waar de officiële correspondentie naartoe wordt gestuurd, dit kan een zaken- of woonadres zijn en is normaal gezien de hoofdvestiging van de vennootschap. Wij bieden een statutaire zetel aan als onderdeel van ons standaardpakket voor de oprichting van vennootschappen.

Aandelen en aandelenkapitaal

 • Het minimumkapitaal voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is vastgesteld op het equivalent van 12 500 euro en moet bij de oprichting volledig zijn gestort.
 • Het maatschappelijk kapitaal kan in elke valuta worden uitgedrukt.
 • Sàrls heeft een gesloten structuur, hetgeen betekent dat aandelen alleen kunnen worden overgedragen tussen bestaande aandeelhouders of met hun unanieme instemming.
 • Het minimumaantal aandeelhouders in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is één en zij kunnen zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn. Voor elke aandeelhouder hebben we de volgende informatie nodig:
  • Onderneming - volledige geregistreerde naam, firmanaam, adres van de maatschappelijke zetel, registratienummer van de onderneming, naam en titel van de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming
  • Naam, huisadres, beroep, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, burgerlijke staat en contactgegevens van de echtgenoot

 

Wat je krijgt nadat je je nieuwe zaak hebt opgestart

 1. Origineel oprichtingscertificaat
 2. Originele aandeelbewijzen
 3. Origineel ontvangstbewijs van de overheid als bewijs van betaling van de jaarlijkse registratie- en vergunningskosten van het bedrijf

5 Voordelen van de registratie van een naamloze vennootschap in Luxemburg

 1. Luxemburg heeft een laag BTW-tarief. Het normale BTW-tarief in Luxemburg is een van de laagste in de EU; dit heeft veel bedrijven aangetrokken om er hun verkoop op afstand te vestigen.
 2. Holdingmaatschappijen kunnen worden vrijgesteld van belasting op dividendinkomsten en vermogenswinsten. Er kan geen bronbelasting worden ingehouden op dividendinkomsten in een Luxemburgse vennootschap en deze uitkeren aan een uiteindelijke houdstermaatschappij; deze vrijstelling is afhankelijk van
 • Voldoen aan bepaalde voorwaarden
 • Gebruik van verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing
 • Mogelijk gebruik van de EU-moeder-dochterrichtlijn
 1. Bestuurders kunnen van elke nationaliteit zijn . Er gelden geen beperkingen voor de woonplaats of nationaliteit van directeuren, maar veel bedrijfsvergunningen zijn gemakkelijker te verkrijgen als een van de directeuren een ingezetene van de Europese Unie is.
 2. Aandeelhouders kunnen van elke nationaliteit zijn . Er gelden geen beperkingen ten aanzien van de woonplaats of nationaliteit van aandeelhouders. Hoewel er een openbaar register van aandeelhouders is, kunt u de vertrouwelijkheid van de uiteindelijke begunstigden van de vennootschap garanderen door gebruik te maken van onze nominee shareholder service.
 3. De dagelijkse administratie van uw Luxemburgse Sàrl is zeer eenvoudig. De vennootschap hoeft geen boekhouding in Luxemburg bij te houden en hoewel u jaarrekeningen en jaarlijkse belastingaangiften bij de directe belastingautoriteiten moet indienen, is Formacompany gewend om rekeningen en aangiften in Luxemburg op te stellen.

Belangrijke informatie over de oprichting van een naamloze vennootschap / Sàrl in Luxemburg

 • Wanneer u een bedrijf wilt beginnen, hebt u een bedrijfsvergunning nodig en moet u zich inschrijven bij het handelsregister. U moet ook lid worden van de Luxemburgse Kamer van Koophandel; dit gebeurt automatisch door kennisgeving van de belastingdienst aan de betrokken kamer.
 • Winsten uit bedrijfsactiviteiten worden belast tegen het tarief van 16%. Er is een mix van lokale en nationale belastingen, dus de tarieven hangen af van waar uw hoofdkantoor is gevestigd. Vennootschappen met de Soparfi status worden op de gebruikelijke wijze belast als handelsvennootschappen.
 • Een secretaris van de vennootschap is niet vereist, maar een financieel controleur moet de rekeningen voorleggen op de algemene vergadering van de vennootschap; er is geen algemene vergadering vereist als er minder dan 25 aandeelhouders zijn.