Oprichting van een vennootschap in Nederland

 

Invoering

Een Nederlandse Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BV / BVBA) is vergelijkbaar met een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in het Verenigd Koninkrijk of een GmbH in Oostenrijk en Duitsland in die zin dat het een juridische entiteit is die losstaat van de personen die haar leiden. Bij eenmanszaken en personenvennootschappen lopen de persoonlijke bezittingen van particulieren gevaar bij een vordering tegen de organisatie, maar de aandeelhouders van een bankvennootschap zullen waarschijnlijk alleen de waarde van het aandelenkapitaal verliezen waarop zij hebben ingetekend.

Sinds de invoering van de nieuwe vennootschapswetgeving in oktober 2012 is het openen van een Nederlandse BV nog nooit zo eenvoudig geweest. De regering heeft belemmeringen zoals een hoog aandelenkapitaal uit de weg geruimd. Ingewikkelde integratiemaatregelen zijn afgeschaft om de oprichting van een vennootschap in Nederland te vergemakkelijken. Een flexibel ondernemingsklimaat en een sterke financiële sector maken het zakendoen in Nederland gemakkelijker. Integratie in Nederland is zeer aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders en bedrijven.

Informeer over de oprichting van een Nederlandse vennootschap

 

Création de sociétés aux Pays-Bas

Structuur van een Nederlandse vennootschap

Naam van de vennootschap

De naam mag in elke taal van het Latijnse alfabet zijn gesteld en u kan worden verzocht een vertaling in het Nederlands of het Engels te verstrekken om ervoor te zorgen dat uw naam aan de voorschriften voldoet. De naam van uw bedrijf mag niet lijken op of identiek zijn aan een bestaande naam. Het mag niet obsceen of aanstootgevend zijn, bepaalde woorden zijn verboden zoals namen die het beschermheerschap van een regering of land suggereren.

 

Geregistreerd agent/kantoor

Een Nederlandse BV is verplicht een geregistreerde agent te hebben. Ook een geregistreerd adres waar alle officiële correspondentie legaal kan worden afgeleverd. Deze worden verstrekt als onderdeel van onze oprichtingsdienst.

Daarnaast verzorgen wij ook virtuele kantoren in Amsterdam.

 

Regisseurs

Een Nederlandse BV vereist dat één persoon als directeur optreedt. Er zijn geen nationaliteits- of verblijfsbeperkingen. De namen van de bestuurders worden in het openbaar register ingeschreven.

 

Aandeelhouders

Voor een Nederlandse BV is een minimum van één aandeelhouder vereist. De naam van één enkele aandeelhouder wordt een openbaar document, maar indien meer dan één aandeelhouder wordt genoemd, blijven de gegevens over de identiteit van de individuele aandeelhouders vertrouwelijk. Benoemde aandeelhouders zijn toegestaan.

 

Aandelenkapitaal

Nederlandse ondernemingen hebben geen minimumkapitaalvereiste.

 

Stortingsvereisten

Een Nederlandse BV moet uiterlijk op 31 juli van elk jaar een jaarlijkse aangifte en een jaarrekening bij het handelsregister indienen.

Een Nederlandse BV moet binnen zes maanden na afloop van haar belastingjaar aangifte doen bij de belastingdienst.

Een Nederlandse vennootschap is verplicht haar jaarrekening te controleren, tenzij zij aan twee van de volgende drie criteria voldoet:

 • De totale activa van de vennootschap bedragen minder dan 6.000.000 euro.
 • De jaaromzet van de onderneming is minder dan 12.000.000 euro.
 • Het gemiddelde aantal werknemers in de onderneming is minder dan 49.

Tijdslimiet

Het oprichten van een nieuw bedrijf duurt ongeveer vijf dagen vanaf het moment dat wij uw bewijs van adres en identificatie hebben.

Identiteitsbewijs

Als onderdeel van onze due diligence, vragen wij een identiteitsbewijs in de vorm van een paspoort kopie. Dit is vereist voor alle bestuurders en aandeelhouders van de vennootschap.

Reis

Een bezoek aan Nederland is niet nodig om een vennootschap in Nederland op te richten.

 

 

Een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid BV / BVBA oprichten

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BV) lijkt sterk op een naamloze vennootschap in het VK. Sinds de invoering van de nieuwe wetgeving is het veel eenvoudiger geworden om een BV op te richten. (Companies Act 2012). De BV is de meest voorkomende vennootschapsvorm die wordt gebruikt door buitenlandse bedrijven die in Nederland actief zijn.

De eerste stap bij de integratie van uw bedrijf is het controleren van de beschikbaarheid van uw bedrijfsnaam. De naam kan in elke taal zijn gesteld, met gebruikmaking van het Latijnse alfabet. Er kan u echter om een vertaling in het Nederlands of het Engels worden gevraagd. Dit is om ervoor te zorgen dat uw naam voldoet aan de voorschriften. De naam van uw bedrijf mag niet lijken op of identiek zijn aan een bestaande naam en mag niet obsceen of beledigend zijn. Bepaalde woorden zijn verboden, zoals namen die het beschermheerschap van een regering of land suggereren.

Business Finance International Ltd. zal uw bedrijfsdocumenten opstellen en indienen bij het Nederlandse Ministerie van Justitie. Het ministerie van Justitie zal dan een verklaring van geen bezwaar afgeven. Het certificaat bevat het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal. Het bevat ook de namen van de oprichters, aandeelhouders en bestuurders. Het duurt ongeveer twee tot drie dagen voor een normale aanvraag om een verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Justitie te verkrijgen.

Handelsregister

Vervolgens schrijven wij ons in het handelsregister in bij de plaatselijke Kamer van Koophandel en verkrijgen wij uw inschrijvingsnummer. Lidmaatschap van de plaatselijke Kamer van Koophandel is verplicht en de bijdrage is afhankelijk van het aantal werknemers.

Het duurt ongeveer vijf dagen om de oprichting van uw vennootschap te voltooien.

Zodra de nieuwe vennootschap is opgericht, moet zij zich laten registreren bij het handelsregister en de plaatselijke belastingautoriteiten. Het zal vier tot zes weken duren voordat het belastingkantoor uw fiscaal identificatienummer verstrekt.

Business Finance International Ltd heeft meer dan 10 jaar ervaring in het opzetten van bedrijven in Nederland en wereldwijd. Onze medewerkers staan u met raad en daad bij tijdens het hele proces van de oprichting van een vennootschap.

 

 

Wat u nodig hebt om in Nederland een naamloze vennootschap op te richten

 

Om te beginnen met het oprichten van uw Nederlandse BV, hebben we het volgende nodig:

 • Je bedrijfsnaam
 • De volledige naam, geboortedatum, adres en nationaliteit van alle bestuurders
 • Volledige naam en adres van alle aandeelhouders
 • De door de vennootschap aangeboden bedrijfsactiviteiten

Documenten die u moet overleggen:

 • Een gewaarmerkt identiteitsbewijs (kleurenpaspoort, nationale identiteitskaart, fotografisch rijbewijs).
 • Bewijs van woonadres. Niet ouder dan 1 maand, gewaarmerkt (gas/elektriciteitsrekening of bankafschrift credit/debetkaart)
 • Strafbladcontrole voor eerste officieren
 • Indien u aandeelhouders heeft, moeten alle documenten beëdigd en notarieel bekrachtigd worden.

Registratie bureau

 • Uw bedrijf heeft een geregistreerde agent en een vestigingsadres in Nederland nodig, waar bedrijfsdocumenten wettelijk zullen worden betekend.
 • De statutaire zetel moet een register van aandeelhouders bevatten, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders, het aantal aandelen dat zij bezitten en het op elk aandeel gestorte bedrag zijn opgenomen.
 • Een geregistreerde agent en een statutaire zetel zijn inbegrepen in ons standaard oprichtingspakket.

Aandelen en aandelenkapitaal

 • Er is geen minimumkapitaal vereist.
 • In de statuten van de BV moeten overdrachtbeperkingen worden opgenomen met betrekking tot de overdracht van aandelen aan derden, andere dan bestaande aandeelhouders, hun echtgenoten en naaste familieleden.
 • Aandelen in een BV kunnen alleen worden overgedragen door middel van een overdrachtsakte, verleden voor een Nederlandse notaris.
 • Wanneer alle BV-aandelen in handen zijn van één natuurlijke persoon of rechtspersoon, is de onderneming verplicht het handelsregister in te lichten. Het handelsregister moet in kennis worden gesteld van de naam en woonplaats van de aandeelhouder binnen een week na de datum waarop de vennootschap kennis heeft gekregen van de enige aandeelhouder.

Kant-en-klare bedrijven

 • In Nederland hebben we momenteel lege vennootschappen. Zij worden geleverd met standaardmemoranda en artikelen die zijn ontworpen om de meeste activiteiten mogelijk te maken. Zij stellen u in staat om op zeer korte termijn zaken te doen. Onze lege vennootschappen zijn in orde. Zij zijn niet onderworpen aan enige insolventieprocedure en hebben geen contracten of zakelijke activiteiten aangegaan.

 

Wat je krijgt nadat je je nieuwe zaak hebt opgestart

 1. Origineel oprichtingscertificaat
 2. Originele aandeelbewijzen
 3. Origineel ontvangstbewijs van de overheid als bewijs van betaling van de jaarlijkse registratie- en vergunningskosten van het bedrijf

Voordelen van het registreren van een naamloze vennootschap / BV in Nederland

 1. Een BV vereist een minimale infrastructuur. Voor de oprichting van een naamloze vennootschap in Nederland zijn ten minste één directeur en één aandeelhouder vereist. Deze kunnen van elke nationaliteit zijn en hoeven niet in Nederland te wonen. Bestuurders moeten natuurlijke personen zijn, maar aandeelhouders met rechtspersoonlijkheid zijn toegestaan. Ook aandeelhouders met een volmacht zijn toegestaan. Wij kunnen deze dienst ook verlenen.
 2. Het oprichten van een BV vergt een minimale kapitaalinvestering. Er is geen minimumkapitaal vereist.
 3. Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid beperkt het risico waaraan alle belanghebbenden zijn blootgesteld. Handelen als BV beperkt het risico waaraan alle belanghebbenden worden blootgesteld. Net als een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een BV een rechtsvorm van een bedrijfsorganisatie die wordt aangemerkt als een afzonderlijke entiteit die losstaat van de personen die haar leiden.
 4. Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft een minder broze managementstructuur. De vennootschap kan haar activiteiten voortzetten ondanks het overlijden, het ontslag of het faillissement van haar leden. De benoeming, het ontslag of de afzetting van een bestuurder is eenvoudig.
 5. Het is niet nodig Nederland te bezoeken om een BV op te richten.

 

Vennootschapsbelasting in Nederland

De vennootschapsbelasting in Nederland op winst is:

 • 20% op eerste winst tot €250.000.
 • 25% op €250.001 en meer

Ten slotte bedraagt de BTW voor Nederlandse bedrijven 21% (6% voor essentiële en geselecteerde producten)