Oprichting van een onderneming in België

 

Invoering

De meerderheid van de bedrijven in buitenlandse handen in België zijn de Besloten Vennootschap en Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA). Net als vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid in het Verenigd Koninkrijk en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid in Oostenrijk en Duitsland is een BVBA een juridische entiteit die losstaat van de mensen die haar besturen. Bij eenmanszaken en personenvennootschappen lopen de persoonlijke vermogens van de individuele personen gevaar bij een vordering tegen de organisatie, maar de aandeelhouders van een BVBA zullen waarschijnlijk alleen de waarde van het aandelenkapitaal waarop zij inschrijven, verliezen.

Een Belgische BVBA vermindert de belastingdruk voor aandeelhouders door toegang te verlenen tot het brede netwerk van dubbelbelastingverdragen die België heeft gesloten met andere landen over de hele wereld.

Informeer over het opzetten van een bedrijf in België.

 

Formation de Sociétés en Belgique

 

Naam van de vennootschap

De bedrijfsnaam moet uniek zijn en mag niet bedrieglijk veel lijken op een andere in België geregistreerde vennootschap. Wij kunnen een bedrijfsnaamcontrole uitvoeren om er zeker van te zijn dat de door u voorgestelde bedrijfsnaam door de Belgische autoriteiten zal worden goedgekeurd.

 

Het hoofdkantoor

Vennootschappen in België moeten een maatschappelijke zetel hebben, die een fysiek adres in België moet zijn. Dit is de plaats waar de officiële documenten van de vennootschap rechtsgeldig kunnen worden betekend en waar ook het vennootschapsregister en de aandeelhoudersgegevens moeten worden bewaard. Wij kunnen een zetel verschaffen als onderdeel van ons oprichtingspakket.

 

Regisseurs

Slechts één bestuurder hoeft in België gevestigd te zijn en er zijn geen beperkingen inzake nationaliteit of woonplaats. Op de statutaire zetel in België moet een register van de bestuurders worden bijgehouden.

 

Aandeelhouders

Er is slechts één aandeelhouder vereist, er zijn geen beperkingen inzake nationaliteit. Op de statutaire zetel moet een register van aandeelhouders worden bijgehouden en er moet een jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

 

Aandelenkapitaal

Het minimumkapitaal bedraagt 18 550 EUR en bij de oprichting moet ten minste twee derde worden gestort.

 

Stortingsvereisten

Jaarlijkse financiële overzichten moeten worden opgesteld en bij de autoriteiten worden ingediend binnen zeven maanden na het einde van het boekjaar. Zij moeten ook ter goedkeuring worden voorgelegd aan de jaarlijkse algemene vergadering. Vennootschappen die als "klein" worden beschouwd, mogen vereenvoudigde jaarrekeningen opstellen en zijn niet verplicht een accountant aan te stellen. Jaarlijkse aangiften moeten worden ingediend bij de Belgische autoriteiten.

 

Tijdslimiet

Zodra wij alle nodige informatie en documentatie hebben ontvangen, met inbegrip van identificatiedocumenten voor de directeur en de aandeelhouders, neemt het oprichtingsproces twee weken in beslag.

 

Identiteitsbewijs

Als onderdeel van onze due diligence vragen we een identiteitsbewijs in de vorm van een paspoortkopie voor alle bestuurders en aandeelhouders van de onderneming.

 

Reis

U hoeft België niet te bezoeken om te worden opgericht, maar als u niet wilt reizen, hebben wij een volmacht nodig om uw bedrijf voor u op te richten.

 

 

Oprichten van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid - BVBA

 

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA) is de meest populaire en geschikte vennootschap voor niet-ingezetenen die zich in België willen vestigen. De BVBA lijkt sterk op de Besloten Vennootschap in die zin dat de aansprakelijkheid van de aandeelhouders overeenstemt met hun kapitaalinbreng en dat de overdracht van aandelen beperkt is.

Zodra u ons uw bedrijfsnaam heeft meegedeeld, kan binnen enkele uren goedkeuring worden verkregen. U kunt nu een gratis naamcontrole uitvoeren via onze service voor het controleren van bedrijfsnamen. Bepaalde woorden zijn verboden, zoals namen die de suggestie wekken van de beschermheerschap van een regering of land. Via onze onlinedienst duurt het verificatieproces minder dan 30 minuten en kan een naam voor 10 dagen worden gereserveerd.

Zodra de naam is gevestigd, storten wij het startkapitaal in uw naam en vragen wij een standaardcertificaat waarin wordt bevestigd dat het bedrag op een geblokkeerde rekening wordt gehouden. Vervolgens dient bij de notaris een financieel plan te worden ingediend; het financieel plan moet een beschrijving en motivering van het bedrag van het startkapitaal bevatten en moet aangeven hoe het startkapitaal de activiteiten van de onderneming gedurende ten minste de eerste twee jaar zal dekken. Vervolgens publiceren wij de aankondiging in het Belgisch Staatsblad, registreren wij de oprichtingsakte bij de Burgerlijke Stand en dienen wij deze in bij de plaatselijke Rechtbank van Koophandel.

Het bureau van de burgerlijke stand zal de vennootschap automatisch inschrijven in het register van rechtspersonen en een uniek identificatienummer (ondernemingsnummer) toekennen. Het BTW-nummer kan rechtstreeks worden aangevraagd bij de plaatselijke BTW-administratie of kan worden verwerkt door het centrale ondernemingsregister. De vennootschap moet zich binnen drie maanden na de oprichting laten registreren bij het socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen.

Formacompany heeft meer dan 20 jaar ervaring in het opzetten van bedrijven in België en de rest van de wereld. Onze medewerkers staan u met raad en daad bij gedurende het gehele oprichtingsproces, vanaf de eerste keuze van een geschikte bedrijfsnaam tot de uitvoering van de belastbare activiteiten.

 

 

Wat u nodig hebt om een naamloze vennootschap op te richten in België

 

Om te beginnen met de integratie van uw offshore bedrijf in België, hebben we de volgende elementen nodig:

 • Je bedrijfsnaam
 • De volledige naam, geboortedatum, adres en nationaliteit van alle bestuurders
 • Volledige naam en adres van alle aandeelhouders
 • Het doel van de vennootschap, met vermelding van de hoofdactiviteit
 • Het bedrag van het kapitaal en het aantal aandelen waarop elk lid heeft ingeschreven

Documenten die u moet overleggen:

 • Identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart, fotografisch rijbewijs)
 • Bewijs van woonadres (gas- of elektriciteitsrekening of credit/debetkaartafschrift van de laatste 3 maanden)
 • Een bedrijfsplan, ondertekend door een directeur met een diploma van het middelbaar onderwijs. Dit moet vóór de oprichting door de notaris worden goedgekeurd.
 • Een financieel plan, dat informatie moet bevatten over hoe de initiële investering / het aandelenkapitaal de behoeften van het bedrijf voor de eerste twee jaar dekt.

Registratie bureau

 • Alle BVBA's moeten een geregistreerde agent en een statutaire zetel hebben. De statutaire zetel is de plaats waar documenten wettelijk aan de vennootschap kunnen worden betekend. De maatschappelijke zetel moet een fysiek adres in België zijn. Wij bieden zowel een kantoor als een geschikte agent als onderdeel van ons standaardpakket voor het oprichten van een vennootschap.

Vereist kapitaal

 • De aandelen van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn op naam en de overdracht ervan is beperkt.
 • Een SPRL heeft slechts één aandeelhouder nodig en dit kan een individu of een bedrijf zijn.
 • Het minimum aandelenkapitaal bedraagt 18.550 euro, waarvan tweederde moet worden gestort bij de oprichting als er één aandeelhouder is en telkens een derde als er twee aandeelhouders zijn.

Kant-en-klare bedrijven

Wij hebben momenteel lege vennootschappen in België, met een standaardmemorandum en -statuten die zijn ontworpen voor de meeste algemene activiteiten; hierdoor kunnen zaken op zeer korte termijn worden gestart. Onze lege vennootschappen zijn gezond, hebben geen insolventieprocedures en zijn geen contracten of commerciële activiteiten aangegaan.

Wat je krijgt nadat je je nieuwe zaak hebt opgestart

 • Notulen van de eerste oprichtingsvergaderingen
 • Kopieën van de oprichtingsakte en statuten
 • Origineel oprichtingscertificaat
 • Aandeelcertificaten voor elke gespecificeerde aandeelhouder, plus twee blanco certificaten

 

Belangrijke informatie over de oprichting van een naamloze vennootschap / BVBA in België

 • De registratie van een vennootschap in België vereist dat de bestuurder een beroepskwalificatie bezit
 • Aandeelhouders kunnen eender welke nationaliteit hebben en overal woonachtig zijn, de aandeelhouder kan een persoon of een vennootschap zijn en er is geen bovengrens aan het aantal aandeelhouders