Oprichting van een vennootschap in Frankrijk

 

Invoering

Een Franse Société à responsabilité limitée (Sàrl) is vergelijkbaar met een Limited in het Verenigd Koninkrijk of een GmbH in Oostenrijk en Duitsland in die zin dat het een juridische entiteit is die losstaat van de personen die haar besturen. Bij eenmanszaken en personenvennootschappen lopen de persoonlijke vermogens van personen gevaar bij een vordering tegen de organisatie, maar de aandeelhouders van een SARL zullen waarschijnlijk alleen de waarde van het aandelenkapitaal waarop zij intekenen, verliezen.

Informeer over het oprichten van een vennootschap in Frankrijk

 

Formation de Sociétés en France

 

Naam van de vennootschap

Frankrijk is zeer liberaal op het gebied van toegestane bedrijfsnamen. De meeste bedrijfsnamen zijn toegestaan, zolang zij niet door een ander bedrijf in dezelfde sector worden gebruikt. Wij zullen uw bedrijfsnaam controleren bij het Registre des Tribunaux de Commerce en het Institut National de la Propriété Industrielle. U kunt nu een naamcontrole uitvoeren door gebruik te maken van onze gratis service voor het controleren van bedrijfsnamen.

 

Geregistreerde agent

Een Franse SARL moet een inwonende geregistreerde agent hebben en een lokaal geregistreerd adres waar alle officiële correspondentie naartoe wordt gestuurd. Deze worden verstrekt als onderdeel van ons standaard oprichtingspakket.

 

Regisseurs

Een Franse vennootschap vereist slechts één persoon om als directeur op te treden. Deze persoon kan elke nationaliteit hebben en kan een rechtspersoon zijn. De namen van de bestuurders worden in het openbaar register ingeschreven.

 

Aandeelhouders

Een Franse vennootschap vereist slechts één persoon om als aandeelhouder op te treden, deze persoon kan van elke nationaliteit zijn en vennootschappelijke aandeelhouders zijn toegestaan. Er mogen maximaal 50 aandeelhouders zijn en als er minder dan 25 zijn, is geen jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders vereist. Alle namen van de aandeelhouders zijn opgenomen in het openbaar register.

 

Aandelenkapitaal

Het minimum aandelenkapitaal van een Franse Sàrl wordt naar boven afgerond op een gemakkelijk deelbaar bedrag, met een minimum gestort kapitaal van 1 EUR. Het gekozen bedrag wordt tijdens de oprichting van de vennootschap bij de notaris, een bank of een Caisse de Dépot aangehouden.

 

Stortingsvereisten

Een LLC is verplicht een jaarlijkse verklaring, een register van bestuurders en rekeningen in te dienen. Hoewel dit niet systematisch gebeurt, kan in sommige gevallen een audit worden verwacht.

 

Tijdslimiet

De oprichting van uw nieuwe onderneming neemt één tot twee weken in beslag vanaf het moment dat wij over uw bewijs van adres en identificatie beschikken. Er zij op gewezen dat de vennootschap niet klaar is voor de handel voordat een bankrekening is geopend en het aandelenkapitaal is gestort.

 

Identiteitsbewijs

Als onderdeel van onze due diligence vragen we een identiteitsbewijs in de vorm van een paspoortkopie voor alle bestuurders en aandeelhouders van de onderneming.

 

Reis

Een bezoek aan Frankrijk is niet vereist voor de oprichting van een nieuwe onderneming. Wat de Franse banken betreft, zal een bankbezoek vereist zijn.

 

Oprichting van een naamloze vennootschap (Sarl) in Frankrijk

Kies een naam voor uw bedrijf. Dit kan in om het even welke taal, maar in het algemeen moeten buitenlandse namen worden vermeden; toevoeging van het woord Frankrijk na de bedrijfsnaam wordt over het algemeen gezien als een niet-Franse onderneming.

Frankrijk is zeer liberaal in de namen van bedrijven die zijn toegestaan. Alle departementen in Frankrijk hebben een register van bedrijfsnamen en de meeste bedrijfsnamen zijn toegestaan zolang zij niet worden gebruikt door een ander bedrijf in hetzelfde departement en zolang de naam niet in strijd is met de openbare orde; een belangrijk onderscheid tussen Frankrijk en andere rechtsgebieden is dat veel voorkomende namen, zoals Hotel de la Gare Sàrl, in het gehele land verschillende malen zullen worden herhaald.

Sommige plaatselijke handelsrechtbanken kunnen een naam voor oprichting goedkeuren, maar kunnen goedgekeurde namen niet registreren in het centrale register dat wij gebruiken, wij zullen de door u gekozen bedrijfsnaam gratis controleren bij het Registre des Tribunaux de Commerce en het Institut National de la Propriété Industrielle en, na goedkeuring, kunnen wij uw Sàrl-naam voor maximaal tien dagen reserveren.

Zodra u de naam Sàrl hebt gekozen, volgen hier de stappen voor de oprichting van uw nieuwe onderneming:

 1. Due diligence en opstellen van bedrijfsdocumenten
 2. De inlijving van de vennootschap in het gerecht
 3. Na ontvangst van het oprichtingsbewijs (Kbis) wordt de bankrekening geactiveerd
 4. Contact opnemen met het belastingkantoor om het BTW-nummer te activeren

Alle in Frankrijk opgerichte bedrijven moeten zich registreren voor de BTW, wij kunnen uw bedrijf registreren voor de BTW als onderdeel van de oprichtingsdienst.

 

Wat u nodig hebt om een naamloze vennootschap / SARL in Frankrijk op te richten

Om te beginnen met de oprichting van uw Franse LLC, hebben we het volgende nodig:

 • Je bedrijfsnaam
 • De volledige naam, geboortedatum, adres en nationaliteit van alle bestuurders
 • Volledige naam en adres van alle aandeelhouders
 • Gegevens betreffende de burgerlijke staat van de aandeelhouders, met inbegrip van de namen van de echtgenoten

 

Documenten die u moet overleggen:

 • Identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart, fotografisch rijbewijs)
 • Bewijs van het woonadres (gas- of elektriciteitsrekening of bankafschrift credit/debetkaart van het laatste kwartaal) gewaarmerkte kopieën

 

Registratie bureau

 • Een bedrijf in Frankrijk moet een statutaire zetel hebben waar officiële correspondentie naartoe wordt gestuurd, deze kan worden geleverd
 • Alternatief adres
 • Een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het onroerend goed voor het specifieke gebruik van het adres voor de statutaire zetel van de vennootschap moet aan de Franse griffie worden verstrekt.

 

Aandelen en aandelenkapitaal

 • Zodra de oprichting is voltooid en het registratiecertificaat van de vennootschap is afgegeven, kan het percentage van de deelneming van elke aandeelhouder worden vastgesteld. Het is niet noodzakelijk dat de aandeelhouders Frans zijn of in Frankrijk wonen.
 • Een LLC heeft over het algemeen een gesloten structuur, hetgeen betekent dat aandelenoverdrachten alleen plaatsvinden tussen bestaande aandeelhouders of met de unanieme instemming van de aandeelhouders.
 • Het minimum vast kapitaal van een Franse SARL wordt afgerond op een gemakkelijk deelbaar bedrag. Het vereiste aandelenkapitaal bedraagt slechts 1 euro.
 • Het minimumaantal aandeelhouders in een LLC is één en zij kunnen zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn. Voor elke aandeelhouder hebben we de volgende informatie nodig:
  • Onderneming - volledige geregistreerde naam, firmanaam, adres van de maatschappelijke zetel, registratienummer van de onderneming, naam en titel van de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming
  • Naam, huisadres, beroep, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, burgerlijke staat en contactgegevens van de echtgenoot

 

Informatie over de bestuurders

 • Een directeur van een Franse onderneming wordt over het algemeen niet beschouwd als een werknemer in deze specifieke hoedanigheid, maar wordt uitsluitend beschouwd als een functionaris van de onderneming.
 • De directeur van een bedrijf wordt een manager genoemd. In juridische termen is het Franse woord "directeur" geen vertaling van "directeur", maar verwijst het veeleer naar een lid van de raad van bestuur van een onderneming. Het belang van dit taalkundige onderscheid vloeit voort uit het feit dat hij of zij een "directeur" is en als zodanig slechts een functionaris van de vennootschap is en geen arbeidsovereenkomst met de vennootschap heeft. Directeuren en managers in het algemeen genieten dus niet van de zeer beschermende bepalingen die het Franse arbeidsrecht aan werknemers van een onderneming toekent.
 • Een bestuurder kan in het algemeen zonder opzegtermijn of vergoeding worden ontslagen. In veel gevallen kan een directeur of manager van een Franse onderneming ook een arbeidsovereenkomst hebben, maar deze zou naar Frans recht worden beschouwd als volledig onafhankelijk van zijn of haar rol als manager van de onderneming. Een dergelijke arbeidsovereenkomst zou betrekking hebben op een specifieke functie buiten de functie van directeur, zoals zijn of haar taken als financieel directeur, directeur verkoop of directeur personeel; deze regeling zou de werknemer de volledige bescherming bieden van de bepalingen van het Franse arbeidsrecht.
 • De wettelijke vertegenwoordiger van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt een Gérant genoemd, het equivalent van een directeur in andere landen. U hoeft niet in Frankrijk te wonen om manager van uw bedrijf te zijn. Indien u een beheerder wenst aan te stellen die geen ingezetene is van een EU- of OESO-lidstaat, moet deze persoon in het bezit zijn van een handelaarsvergunning of een handelaarskaart. Deze kunnen worden verkregen via een Frans consulaat in de woonplaats van de door u gekozen directeur. Deze aanvraag wordt doorgestuurd door het regionale kantoor van de burgerlijke administratie (de prefectuur) waar uw bedrijf is geregistreerd. Wij hebben ook gegevens nodig over eventuele strafrechtelijke veroordelingen of faillissementen; dit kan onverenigbaar zijn met de functie van manager.

 

Vennootschapsbelasting in Frankrijk

De vennootschapsbelasting (CIT) heeft voornamelijk betrekking op de winsten van bepaalde vennootschappen en rechtspersonen.

Vaststelling van de belasting op de winst

Krachtens de bepalingen van artikel 209 I van de Franse belastingwet (CGI) betreffende de territorialiteitsregels bepaalt de plaats van vestiging van vennootschappen in beginsel - behoudens afwijkingen die met name voortvloeien uit de toepassing van internationale overeenkomsten - de belastingheffing over de aan de vennootschapsbelasting onderworpen winst.

De rechtspersoon waarin u winst maakt, is onderworpen aan de vennootschapsbelasting (IB):

 • of zij onder de categorie van kapitaalvennootschappen valt. Het gaat hoofdzakelijk om naamloze vennootschappen (SA, SAS), vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (SARL) en commanditaire vennootschappen op aandelen (SCA). Ook liberale praktijkvennootschappen (SEL, SELARL, enz.) zijn betrokken;
 • afhankelijk van de aard van zijn activiteit. Sommige rechtspersonen zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting, ook al behoren zij niet tot de categorie kapitaalvennootschappen. Dit is het geval voor burgerlijke vennootschappen met een industriële of commerciële activiteit en voor verenigingen met winstoogmerk;
 • als u ervoor gekozen hebt deze belasting te betalen. Zelfs als uw winst normaal wordt belast als inkomen op naam van elke vennoot (bv. in het geval van een vennootschap onder firma), kunt u ervoor kiezen om uw vennootschap te laten belasten als een vennootschap.

Uw vennootschap is alleen onderworpen aan de vennootschapsbelasting op haar winst als zij in Frankrijk actief is. Dit betekent dat zij een regelmatige bedrijfsactiviteit in Frankrijk moet uitoefenen.

In principe is uw vennootschap dus niet belastbaar op de winsten die zij in het buitenland behaalt.

Het bedrag van de jaarlijks aan te geven winst is dus de winst die uw onderneming in heel Frankrijk maakt.

Standaard vennootschapsbelastingtarief

Het normale tarief van de vennootschapsbelasting wordt, bij ontstentenis van bijzondere bepalingen, vastgesteld overeenkomstig artikel 219-I van de CGI.

Het normale tarief van de vennootschapsbelasting wordt vanaf de boekjaren die op 1 januari 2017 aanvangen, geleidelijk verlaagd als volgt:

Bedrijven met een omzet van minder dan 7,63 miljoen euro
Voordelen inbegrepen Boekjaar beginnend op 1/1/2018 Boekjaar dat begint op of na 1/1/2019 Boekjaar dat begint op of na 1/1/2020 Boekjaar beginnend op 1/1/2021 Boekjaar dat begint op of na 1/1/2022
Tussen 0 en 38.120 euro 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
Tussen 38.120 en 500.000 euro 28 % 28 % 28 % 26,5 % 25 %
Meer dan 500.000 euro 33, 1/3 % 31 % 28 % 26,5 % 25 %

 

Bedrijven met een omzet van meer dan 7,63 miljoen euro
Voordelen inbegrepen Boekjaar beginnend op 1/1/2018 Boekjaar dat begint op of na 1/1/2019 Boekjaar dat begint op of na 1/1/2020 Boekjaar beginnend op 1/1/12021 Boekjaar dat begint op of na 1/1/2022
Tussen 0 en 500.000 euro 28 % 28 % 28 % 26,5 % 25 %
Meer dan 500.000 euro 33,1/3 % 31 %* 28 % 26,5 % 25 %

* Artikel 84 van wet nr. 2017-1837 van 30 december 2017

De verschuldigde vennootschapsbelasting tegen het normale tarief wordt berekend door dit tarief toe te passen op de belastbare winst, afgerond op de dichtstbijzijnde euro, zonder enige aftrek op de grondslag of korting voor lage belastingen.

Ondernemingen kunnen aansprakelijk zijn voor andere bijdragen:

 • de sociale bijdrage die 3,3 % van de verschuldigde IB vertegenwoordigt voor bedrijven met een omzet van ten minste 7,63 miljoen euro en waarvan de IB meer dan 763.000 euro bedraagt;
 • de uitzonderlijke bijdrage van 15 % van de IB (voor ondernemingen met een omzet van meer dan 1 miljard euro) en de aanvullende bijdrage van 15 % van de IB (voor ondernemingen met een omzet van meer dan 3 miljard euro) die van toepassing zijn op de boekjaren die eindigen tussen 31 december 2017 en 30 december 2018.

 

Belasting van vermogenswinsten en -verliezen op lange termijn

Sommige vervreemdingen van activa kunnen onderworpen zijn aan de belastingregeling voor vermogenswinst of -verlies op lange termijn.

Deze belastingregeling is met name van toepassing:

 • overdracht van octrooien en soortgelijke zaken, onder voorwaarden;
 • overdracht van aandelen, alsmede aandelen van bepaalde risicokapitaalfondsen (FCPR) die aan bepaalde voorwaarden voldoen en aandelen van risicokapitaalondernemingen (SCR) wanneer deze aandelen ten minste vijf jaar in bezit zijn geweest;
 • de verkoop van aandelen in beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen (SPI) die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting;
 • het nettoresultaat van het in licentie geven van octrooien, octrooieerbare uitvindingen of fabricageprocédés.

Specifieke belastingtarieven

 • vermogenswinsten op lange termijn uit de verkoop van aandelen die ten minste twee jaar worden gehouden, andere dan aandelen in vennootschappen met overwegend onroerende activa (SPI), alsmede, onder bepaalde voorwaarden, inkomsten en vermogenswinsten uit het bezit van FCPR's of SCR's, zijn belastbaar tegen het tarief van 0 % (voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2007). Een deel van de kosten en lasten gelijk aan 12 % van het brutobedrag van de vermogenswinst wordt weer bij het belastbaar inkomen opgeteld;
 • meerwaarden op de verkoop van aandelen in SPI's voor boekjaren die op of na 31 december 2007 aanvangen, worden belast tegen het tarief van 19 % ;
 • Andere vermogenswinsten op lange termijn blijven belastbaar tegen een tarief van 15 % ;
 • het nettoresultaat van de toekenning van industriële-eigendomsrechten is eveneens belastbaar tegen het tarief van 15 %.

 

 

Belastingheffing op dividenduitkeringen

 

TariefDividenden en soortgelijke uitkeringen zijn onderworpen aan de inkomstenbelasting tegen het vaste tarief van 12,8 % (PFU) of, naar keuze, aan de progressieve schaal.

In geval van optie voor de progressieve schaal is een toeslag van 40 %, indien van toepassing, van toepassing.
De aan de bron geïnde "PFNL"-heffing is aftrekbaar van de verschuldigde belasting.

Voorbeeld

Mevrouw Y ontving 10 000 euro bruto aan dividenden van vennootschap Z.

Mevrouw Y heeft de keuze uit:

De forfaitaire heffing van 12,8% + 17,2% aan socialezekerheidsbijdragen, d.w.z. in totaal 30%. Dit kost hem dus 30% x 10.000 = €3.000. Dan houdt hij nog €7000 "in zijn zak".

Of

Toepassing van de klassieke regels van de inkomstenbelasting. Zij zal bij haar inkomen en dat van haar huishouden de 10.000 euro aan dividenden optellen na een aftrek van 40%. Zij zal dus 6 000 euro (10 000 euro-40%= 6 000 euro) bij het belastbaar inkomen van haar huishouden optellen. Over deze €6000 moet zij inkomstenbelasting betalen volgens het tarief dat voor haar gezin geldt. Stel, bij wijze van hypothese, dat het toepasselijke tarief 41% is. Dit kost hem 41% x 6000 = 2460 euro plus sociale premies tegen het tarief van 17,2% berekend over de dividenden vóór aftrek: 10.000 x 17,2% = 1720. In totaal kost dit hem 2460+1720=4180 euro. Zij heeft dus nog 5 820 euro "in haar zak". In het geval van mevrouw Y is het dus beter om voor de forfaitaire aftrek te kiezen.

 

Wat je krijgt nadat je je nieuwe zaak hebt opgestart

 • Originele oprichtingsakte: Kbis
 • Originele aandeelbewijzen
 • Origineel ontvangstbewijs van de overheid als bewijs van betaling van de jaarlijkse registratie- en vergunningskosten van het bedrijf

 

5 Voordelen van de registratie van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Frankrijk

 1. Buitenlandse directeuren van Franse ondernemingen genieten de bepalingen van het Franse socialezekerheidsstelsel. Een buitenlandse directeur van een Frans bedrijf wordt vaak automatisch ingeschreven bij de Franse sociale zekerheid bij de oprichting of bij benoeming; hij betaalt de bijdragen die verschuldigd zijn voor een zelfstandige. Mensen die in andere EU-landen bijdragen betalen en niet in Frankrijk wonen, hoeven geen Franse sociale zekerheid te betalen om dezelfde voorziening te krijgen.
 2. De integratie van een LLC vereist een minimale kapitaalinvestering. Het vereiste aandelenkapitaal bedraagt slechts 1 euro.
 3. Een LLC vereist een minimale infrastructuur. Voor de oprichting van een naamloze vennootschap in Frankrijk zijn ten minste één directeur en één aandeelhouder vereist; deze kunnen dezelfde persoon zijn, kunnen elke nationaliteit hebben en hoeven niet in Frankrijk woonachtig te zijn. Vennootschappelijke aandeelhouders mogen
 4. Voor een Franse SARL is geen jaarlijkse algemene vergadering vereist van de aandeelhouders, indien er minder dan 25 aandeelhouders zijn.

 

Voorschriften

 • Volgens de nieuwe regelgeving is de aanstelling van een Franse registeraccountant nu verplicht, aangezien alleen de Franse registeraccountant jaarrekeningen en elektronische BTW-aangiften mag doen.
 • Alle niet-EU-ingezetenen moeten nu een vergunning van de overheid aanvragen als zij in Frankrijk een Sàrl willen openen; dit houdt in dat een uittreksel uit het strafregister moet worden aangevraagd, dat officieel in het Frans moet worden vertaald door een erkende vertaler.
 • De buitenlandse handelaarskaart is verplicht voor personen die een functie in een Franse onderneming uitoefenen, ongeacht of zij in Frankrijk woonachtig zijn of niet. U kunt iedereen tot manager benoemen die tot de volgende categorieën behoort:
  • Franse burgers
  • Uit een lidstaat van de OESO
  • Personen met een langdurig of permanent verblijf in Frankrijk met een visum voor verblijf van langere duur