Oprichting van vennootschappen in Ierland

 

Invoering

Wij kunnen in slechts 2-3 dagen een Ierse naamloze vennootschap voor u oprichten.

Uw bedrijf moet ten minste 1 directeur en 1 aandeelhouder hebben zonder enige beperking inzake nationaliteit, ten minste 1 directeur moet een verblijfplaats in de EU hebben. Vennootschappelijke aandeelhouders zijn toegestaan.

Het is niet nodig om Ierland te bezoeken. Uw bedrijf heeft een geregistreerd kantooradres nodig en een bedrijfssecretaris, die wij zullen leveren.

 

Création de sociétés en Irlande

 

Naam van de vennootschap

Een Ierse naamloze vennootschap moet een unieke naam hebben, dus door een bedrijf te registreren wordt uw bedrijfsnaam beschermd. Bij het indienen van een Ierse bedrijfsnaam zijn er verschillende regels betreffende toegestane namen, letters en woorden; gelieve uw voorgestelde naam in te dienen en als er problemen zijn, zullen wij die aan het licht brengen. Het bedrijf moet eindigen met het achtervoegsel Ltd.

 

Geregistreerd adres

Een Ierse naamloze vennootschap moet een geregistreerd adres in Ierland hebben; dit is waar alle officiële correspondentie naartoe wordt gestuurd. Dit wordt verstrekt als onderdeel van onze oprichtingsdienst.

Regisseurs

Een Ierse naamloze vennootschap heeft een persoon nodig die optreedt als directeur. De namen van de directeur worden in het openbaar register opgenomen. Ten minste één van de bestuurders moet in de EU woonachtig zijn.

Aandeelhouders

Een Ierse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft ten minste één aandeelhouder nodig, met een bovengrens van 99 aandeelhouders. De namen van de aandeelhouders zijn opgenomen in het openbaar register.

Secretaris van de vennootschap

Een Ierse naamloze vennootschap is verplicht een secretaris van de vennootschap te benoemen die verantwoordelijk is voor administratieve taken. Business Finance International zal optreden als bedrijfssecretaris voor uw bedrijf als onderdeel van onze bedrijfsadministratie service.

Deel het kapitaal

Het vereiste minimum aandelenkapitaal bedraagt 100 EUR; normaliter worden 100 aandelen uitgegeven met een nominale waarde van 1 EUR per aandeel.

Tijdslimiet

De oprichting van een nieuwe vennootschap neemt twee tot drie dagen in beslag.

Stortingsvereisten

Een naamloze vennootschap moet een jaaraangifte, een register van directeuren en rekeningen overleggen. Audits zijn geen routine, maar in sommige gevallen kan een audit worden verwacht.

Identiteitsbewijs

Als onderdeel van onze due diligence eisen wij een identiteitsbewijs in de vorm van een kopie van het paspoort en een bewijs van adres voor alle directeuren en aandeelhouders van het bedrijf.

Reis

Een bezoek aan Ierland is niet vereist.

 

Hoe een naamloze vennootschap in Ierland op te richten

Onze volledige reeks diensten op het gebied van vennootschapssecretariaat zal u helpen bij de initiële oprichting en het beheer van uw bedrijf. De diensten die wij aanbieden stellen niet-ingezetenen in staat een vennootschap in Ierland op te richten.

Zodra u ons uw bedrijfsnaam heeft meegedeeld, kan de goedkeuring van de bedrijfsnaam binnen enkele uren worden verkregen. Wij zullen nagaan of uw naam beschikbaar is bij het Companies Registration Office (CRO) en u op de hoogte brengen van mogelijke conflicten met reeds in het register opgenomen bedrijven. Aangezien wij zijn aangesloten bij het CRO-systeem, kunnen wij documenten elektronisch controleren en indienen, wat de tijd die nodig is voor het beheer van een nieuw bedrijf aanzienlijk vermindert.

Vervolgens stellen wij uw oprichtingsakte en statuten op met de hoofddoelclausule die specifiek voor uw nieuwe onderneming is ontwikkeld. Het doel van het bedrijf moet in deze documentatie worden beschreven en de overeenkomstige NACE-code krijgen. Wij doen dit voor u; we hoeven alleen maar het doel van uw bedrijf te weten. Deze documenten worden u per e-mail ter ondertekening toegezonden en na ondertekening kunnen wij de voorgestelde bedrijfsdocumentatie elektronisch bij de CRO indienen.

Uw nieuwe vennootschap zal binnen twee tot drie dagen worden opgericht.

Business Finance International heeft meer dan 10 jaar ervaring met het opzetten van bedrijven in Ierland en de rest van de wereld, en onze medewerkers staan u gedurende het gehele oprichtingsproces met raad en daad terzijde.

 

Wat u nodig hebt om een naamloze vennootschap op te richten in Ierland

 

Voor de oprichting van uw bedrijf, hebben we het volgende nodig:

 • Je bedrijfsnaam
 • De volledige naam, geboortedatum, adres en nationaliteit van alle bestuurders
 • Volledige naam en adres van alle aandeelhouders

 

Documenten die u moet overleggen:

 • Identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart, fotografisch rijbewijs).
 • Bewijs van woonadres (gas-/elektriciteitsrekening of creditcard-/bankafschrift van minder dan drie maanden oud)

 

Registratie bureau

Dit is uw officiële vestigingsadres waar alle officiële documenten worden betekend. Dit hoeft niet uw bedrijfsadres te zijn, maar het moet wel in Ierland gelegen zijn; woonadressen zijn toegestaan. Het adres van de statutaire zetel is zeer belangrijk aangezien zij alle documenten ontvangen van zowel de Revenue Commissioners als het Companies Registration Office en zij advies moeten kunnen geven over deze officiële correspondentie en deze moeten kunnen afhandelen. Het adres van de statutaire zetel is de plaats waar alle documenten met betrekking tot een rechtsvordering eerst moeten worden ingediend. Wij kunnen u een statutaire zetel bezorgen als onderdeel van ons algemeen administratief pakket.

 

Aandelen en kapitaalvereisten

 • Het maatschappelijk kapitaal moet in euro (€) luiden.
 • Het vereiste aandelenkapitaal bedraagt slechts € 100
 • In het geval van de meeste lokale Ierse bedrijven zal de registratiehouder van het bedrijf aanvankelijk honderd aandelen uitgeven, elk met een nominale waarde van 1 euro.
 • Er is geen gestort kapitaal verschuldigd op het maatschappelijk kapitaal of het oorspronkelijk geplaatste kapitaal. Er is geen maximum toegestaan kapitaal. Het minimum geplaatst kapitaal bedraagt twee aandelen met nominale waarde of, in het geval van een eenmansvennootschap, één aandeel.
 • Naar Iers recht kan er slechts één oorspronkelijke aandeelhouder zijn.

 

Kant-en-klare bedrijven

 • Momenteel hebben wij in Ierland "shelf companies", met memoranda en standaardartikelen die zijn ontworpen om de meeste algemene activiteiten mogelijk te maken; hierdoor kunnen zaken op zeer korte termijn van start gaan. Onze shelf companies staan er goed voor, zijn niet onderworpen aan een insolventieprocedure en hebben geen contracten of zakelijke activiteiten aangegaan.

 

 

Wat je krijgt nadat je je nieuwe zaak hebt opgestart

Het documentatiepakket voor een naamloze vennootschap in Ierland omvat altijd:

 1. notulen van de eerste oprichtingsvergaderingen (met vermelding van alle benoemingen van directieleden en de toekenning van aandelen)
 2. Kopieën van de oprichtingsakte en statuten
 3. Origineel oprichtingscertificaat
 4. Kopie van de verklaring van overeenstemming
 5. Aandeelcertificaten voor elke gespecificeerde aandeelhouder, plus twee blanco certificaten

Bijkomende documenten kunnen onder meer zijn: formulieren voor aandelenoverdracht of verklaringen, bijzondere volmachten, aanvullende bedrijfsbesluiten.

 

 

5 Voordelen van de oprichting van een naamloze vennootschap in Ierland

 

 1. Ierse bedrijven hebben een van de meest concurrerende belastingtarieven ter wereld. Naamloze vennootschappen in Ierland betalen gedurende drie jaar geen vennootschapsbelasting op belastbare winsten van minder dan 320.000 euro
 2. Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geeft de onderneming meer geloofwaardigheid . Uw bedrijf runnen als naamloze vennootschap is geloofwaardiger en prestigieuzer dan werken als eenmanszaak. Bovendien is de bedrijfsnaam beschermd en beschermt de oprichting de naam tegen gebruik door een andere naamloze vennootschap.
 3. Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid beperkt het risico waaraan alle aandeelhouders zijn blootgesteld. Een naamloze vennootschap is een juridische vorm van bedrijfsorganisatie, die wordt beschouwd als een entiteit die losstaat van de personen die haar besturen; voor eenmanszaken en personen in personenvennootschappen loopt het persoonlijke vermogen van individuele personen gevaar bij een vordering tegen de organisatie, maar de aandeelhouders van een naamloze vennootschap zijn alleen aansprakelijk voor het verlies van de waarde van het aandelenkapitaal waarop zij hebben ingetekend.
 4. Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft een grotere capaciteit om fondsen te werven. Naamloze vennootschappen hebben flexibele leenfaciliteiten, kunnen kapitaal aantrekken door aandelen te verkopen en kunnen financiering aanvragen in het kader van het Business Expansion Scheme. Ook werknemers kunnen aandelen verwerven en hun rechten als aandeelhouders zijn duidelijk omschreven en beschermd.
 5. Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft een minder broze managementstructuur. De vennootschap kan haar activiteiten voortzetten ondanks het overlijden, het ontslag of het faillissement van haar leden. De benoeming, het ontslag of de afzetting van een bestuurder is eenvoudig.

 

Belangrijke informatie over het oprichten van een besloten vennootschap in Ierland

 • Bestuurders moeten 18 jaar of ouder zijn.
 • Er is ten minste één directeur vereist, van wie er één in de EER woonachtig moet zijn.
 • Ierse bedrijven zijn verplicht een bedrijfssecretaris te hebben die wettelijk verplicht is alle vereiste documenten en rekeningen in te dienen om te voldoen aan de Companies Act 2014. De secretaris van het bedrijf kan een particulier zijn, in welk geval zijn persoonlijke gegevens vereist zijn, of een bedrijf, in welk geval de verstrekte gegevens zijn naam en adres van de statutaire zetel betreffen. Indien u geen directeur heeft die in Ierland woont, raden wij u ten zeerste aan onze agent in Ierland aan te stellen als secretaris van de vennootschap. De oprichtingsakten vereisen een statutaire verklaring die in de Staat moet worden afgelegd. Als bedrijfsfunctionarissen kunnen wij aan deze eis voldoen zonder dat een van de directeuren naar Ierland hoeft te reizen of een Ierse ambassade hoeft te bezoeken om zijn handtekening te valideren. Als uw secretaresse kunnen wij ook al uw eventuele deponeringsvereisten ondertekenen.
 • De vennootschap moet bij de oprichting de hoofdactiviteit van de vennootschap indelen aan de hand van de NACE-nomenclatuur voor haar economische activiteiten.
 • Volgens de Ierse wet moeten alle naamloze vennootschappen een officieel bedrijfszegel hebben.

 

Ons complete pakket omvat:

 • Naamloze vennootschap in 3 tot 5 dagen
 • Registratierechten bij het bureau voor de registratie van ondernemingen
 • Digitaal certificaat van oprichting
 • Digitale grondwet
 • Registratie vennootschapsbelasting
 • Hoofdkantoor in Dublin
 • Zakenadres (met internationale postdoorzending)
 • Indiening van het jaarverslag
 • Inleiding tot een register accountant
 • Secretaris van de vennootschap
 • Een Ierse bankrekening openen
 • Bedrijfszegel
 • Gezegeld document
 • BTW-registratie