1. "Business Finance International" betekent Business Finance International Ltd (Registratienummer 10866432, geregistreerd adres: 2nd Floor, College House, 17 King Edwards Road, Ruislip, Londen, Verenigd Koninkrijk, HA4 7AE) en al haar filialen, agenten of geassocieerde ondernemingen overal ter wereld en al haar directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, adviseurs en rechtsopvolgers.
 2. "Functionaris van Business Finance International" betekent elke persoon (zoals hierna gedefinieerd), vennootschap of firma aangesteld door Business Finance International die van tijd tot tijd kan worden aangesteld als bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, secretaris, plaatsvervangend secretaris, vennoot, accountant, trustee, nominee, protector, ondertekenaar van bankrekeningen, bestuurder, geregistreerde agent, verstrekker van een zetel of adres van de Entiteit (zoals hierna gedefinieerd)
 3. "Klant" betekent de Beneficial Owner(s) van een Entiteit (zoals hierna gedefinieerd) en/of elke persoon die Business Finance International heeft verzocht om Diensten te verlenen (zoals hierna gedefinieerd), of elke andere persoon die ermee heeft ingestemd om voor de Diensten te betalen, of die reeds voor Diensten heeft betaald, en/of elke persoon in wiens naam en ten behoeve van wie de Diensten moeten worden verleend, met inbegrip van elke persoon die gemachtigd is om de Klant te vertegenwoordigen (Bevoegde Persoon/personen zoals hieronder gedefinieerd), en in het geval van meer dan één persoon, al deze personen gezamenlijk en hoofdelijk.
 4. "Bevoegde persoon" betekent de persoon die door de Klant gemachtigd is om voor en namens de Klant instructies te geven aan Business Finance International alsof deze instructies door de Klant zelf waren gegeven.
 5. "persoon": iedere natuurlijke persoon die ouder is dan 18 jaar of een rechtspersoon, organisatie, rechtspersoonlijkheid bezittend bedrijf of ander lichaam, al dan niet met rechtspersoonlijkheid
 6. "Entiteit" betekent elke vennootschap, trust, partnerschap, stichting of andere juridische entiteit opgericht en/of beheerd door Business Finance International op verzoek van en/of voor rekening van de Cliënt.
 7. "Diensten": de oprichting van vennootschappen, trusts, personenvennootschappen, stichtingen of andere entiteiten, het verschaffen van een statutaire zetel, een geregistreerde agent, een bedrijfssecretaris, een directeur, een functionaris, een aandeelhouder, het bijhouden van een bedrijfsadministratie en een boekhouding, het opstellen en indienen van jaarrekeningen en jaarverslagen en/of enige andere beheers- of administratieve diensten of enig soort diensten die door de cliënt worden gevraagd zoals opgenomen in de dienstengids van Business Finance International of gespecificeerd in het reclamemateriaal van Business Finance International, of op hun websites en/of enige andere diensten die door de cliënt worden besteld/gevraagd/geaccepteerd.
 8. "Vergoedingenoverzicht" betekent een schema van vergoedingen voor diensten dat van tijd tot tijd door Business Finance International wordt uitgegeven.
 9. "Werkdag" betekent een dag waarop Business Finance International normaal geopend is voor zaken;
 10. "Voorwaarden" betekent deze Algemene Voorwaarden of enige nieuwe voorwaarden die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd op de websites van Business Finance International en wordt geacht ook andere voorwaarden te omvatten zoals Business Finance International van tijd tot tijd kan adviseren aan de Klant of kan publiceren op de websites van Business Finance International. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle klanten van Business Finance International en vormen effectief een bindende overeenkomst tussen de klant en Business Finance International
 11. "Website" "Website" of "Site" betekent de website die u bekijkt wanneer u klikt op een link naar deze Voorwaarden, met inbegrip van alle ondergeschikte pagina's.Business F
 1. "Illegale activiteiten": elke activiteit die waar ook ter wereld als illegaal of crimineel wordt aangemerkt, met inbegrip van activiteiten in verband met terrorisme, drugshandel, witwassen van geld, ontvangst van opbrengsten van criminele activiteiten of handel met dergelijke landen, waarop van tijd tot tijd een embargo van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de Europese Unie of soortgelijke internationale organisaties van toepassing kan zijn
 2. "Verboden activiteiten": activiteiten die momenteel niet zijn goedgekeurd door Business Finance InternationalIn het kader van dit verslag zijn de volgende activiteiten verboden: het gebruik van wapens en munitie, met inbegrip van activiteiten die verband houden met de handel in en distributie of vervaardiging van wapens, wapens en munitie; huurlingen of contractmilitairen; beveiligings- en oproerbeheersingsuitrusting; alle apparatuur die tot schending van de mensenrechten kan leiden of voor foltering kan worden gebruikt; technische bewakings- of afluisterapparatuur; industriële spionage; gevaarlijke of gevaarlijke biologische, chemische of nucleaire materialen, met inbegrip van uitrusting of machines die worden gebruikt voor de vervaardiging, de behandeling of de verwijdering van deze materialen; menselijke of dierlijke organen; dierenmishandeling of het gebruik van dieren voor wetenschappelijke of producttests; genetisch materiaal; adoptiebureaus, inclusief draagmoederschap; schending van de mensenrechten; pornografie; drugsparafernalia; piramideschema's; religieuze sekten en hun liefdadigheidsinstellingen; commerciële activiteiten die volgens de wet- en regelgeving van het land van oprichting van de Entiteit vergunningsplichtig zijn en die zonder vergunning worden uitgevoerd ("vergunningsplichtige activiteiten" zoals hierna gedefinieerd); elke andere activiteit die naar de mening van Business Finance Internationalkan de reputatie schaden van Business Finance International of die van het land van oprichting van de Entiteit. die volgens de wet- en regelgeving van het land van oprichting van de Entiteit vergunningplichtig zijn en die zonder vergunning worden uitgevoerd ("Vergunde Activiteiten" zoals hieronder gedefinieerd); elke andere activiteit die, naar de mening van Business Finance Internationalkan de reputatie schaden van Business Finance International of die van het land van oprichting van de Entiteit. die volgens de wet- en regelgeving van het land van oprichting van de Entiteit vergunningplichtig zijn en die zonder vergunning worden uitgevoerd ("Vergunde Activiteiten" zoals hieronder gedefinieerd); elke andere activiteit die, naar de mening van Business Finance Internationalkan de reputatie schaden van Business Finance International of dat van het land van oprichting van de Entiteit.
 3. "Verboden personen" zijn personen die om welke reden dan ook op een zwarte lijst staan krachtens de wetgeving van een land of die wettelijk onbekwaam of niet in staat zijn partij te zijn bij een overeenkomst; personen die niet failliet zijn of die gevangen zijn genomen of veroordeeld zijn voor een strafbaar feit; regeringsambtenaren of politici; personen van wie is bewezen dat zij frauduleus of oneerlijk hebben gehandeld in een civiele procedure, of die ingezetenen zijn van een land waarvoor internationale beperkingen of embargo's gelden, met inbegrip van die welke zijn opgelegd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de Europese Unie of andere internationale organisaties.
 4. "Activiteiten waarvoor een vergunning is vereist": elke activiteit waarvoor in enig rechtsgebied een vergunning of machtiging van een bevoegde autoriteit is vereist. Deze activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: het verlenen van financiële diensten in verband met de handel in en de tussenhandel in deviezen, financiële derivaten, grondstoffen en andere effecten; het verstrekken van beleggingsadvies aan het publiek; verzekeringen en bankdiensten; de exploitatie en het beheer van collectieve beleggingen en gemeenschappelijke fondsen; betalingsverwerkingsdiensten; de omwisseling van geld, de overmaking van geld of de tussenhandel in geld; vermogensbeheer; diensten in verband met veilige bewaring; kansspelen, gokken en loterijen.

Accordeon inhoud

 1. Business Finance International biedt een reeks professionele diensten aan, waaronder, maar niet beperkt tot: het opstarten van bedrijven; bedrijfsstructurering; administratie en beheer; het verrichten van boekhoudkundige en boekhoudkundige diensten; advies- en ondersteuningsdiensten.
 2. Bij het verlenen van de Diensten zal Business Finance International altijd uitsluitend handelen op basis van verzoeken of instructies die zij van de Cliënt ontvangt en zal zij nooit naar eigen goeddunken handelen, behalve wanneer zij wettelijk verplicht is anders te handelen.
 3. De startende onderneming zal bereid zijn de verzoeken en instructies van de cliënt in overweging te nemen en te aanvaarden.
 4. Alle instructies of verzoeken om actie moeten door de cliënt schriftelijk aan Business Finance International worden doorgegeven. In geval van gerede twijfel, kan Business Finance International de cliënt verzoeken om nadere verificatie van dit verzoek of deze instructie. Business Finance International zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van hun verzuim te handelen totdat een dergelijke instructie of verzoek tot hun tevredenheid is geverifieerd.
 5. Business Finance International kan, naar eigen goeddunken, instemmen met de naleving van een verzoek of instructies van de Klant die anders dan schriftelijk werden gegeven, in welk geval Business Finance International niet aansprakelijk zal zijn voor enig misverstand of fout veroorzaakt bij de verwerking van dergelijk verzoek of instructie die te goeder trouw werd behandeld.
 6. Business Finance International kan, naar eigen goeddunken, weigeren om te voldoen aan een verzoek of instructie ontvangen van de Klant, indien een dergelijk verzoek/instructie of de uitvoering ervan, naar de mening van Business Finance International, oneerlijk, ongepast, kwaadwillig of in strijd met enige toepasselijke wet of regelgeving zou zijn, of Business Start-up of een van hun functionarissen of werknemers zou blootstellen aan enige persoonlijke aansprakelijkheid of risico van vervolging in enige jurisdictie, of anderszins illegaal zou zijn.
 7. Business Start-up kan weigeren gevolg te geven aan een verzoek of instructie die onvolledig, onduidelijk, dubbelzinnig, tegenstrijdig of waarvan de authenticiteit onduidelijk is, en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade voor het niet handelen totdat deze gebreken naar haar tevredenheid zijn gecorrigeerd.
 8. Behoudens zware fout van Business Finance International, draagt de cliënt alle risico's van verlies en schade veroorzaakt door niet verstuurde of niet ontvangen instructies, verzoeken of informatie, door onvolledige, onleesbare, dubbelzinnige of foutieve communicatie, of door instructies of communicatie verstrekt door onbevoegde derden die beweren de cliënt onrechtmatig te vertegenwoordigen.
 9. Op hun websites en in reclamemateriaal kan Business Finance International informatie verstrekken met betrekking tot de verschillende producten en diensten die door Business Finance International worden aangeboden. Deze informatie is niet bedoeld als juridisch of fiscaal advies en mag door de Cliënt niet als zodanig worden beschouwd of gebruikt. De cliënt zal onafhankelijk advies inwinnen over alle aangelegenheden met betrekking tot de entiteit en de door Business Finance International verleende diensten die de cliënt en zijn persoonlijke zaken kunnen beïnvloeden of betreffen.

Accordeon inhoud

  1. zonder beperking, het volgende: de entiteit laten uitschrijven, ontbinden of vereffenen; of ontslag nemen uit het geheel of een deel van het management van Business Finance International; of het geheel of een deel van de aandelen, het kapitaal of de activa of passiva van de Entiteit overdragen voor rekening van de Cliënt; of de Klant aan te stellen als directeur, functionaris, beheerder, trustee of beschermer of oprichter of bestuurslid van de Entiteit; of andere maatregelen nemen die Business Finance International naar eigen goeddunken passend acht. kapitaal of activa of passiva van de Entiteit voor rekening van de Cliënt; of de Klant aan te stellen als directeur, functionaris, beheerder, trustee of beschermer of oprichter of bestuurslid van de Entiteit; of andere maatregelen nemen die Business Finance International naar eigen goeddunken passend acht. kapitaal of activa of passiva van de Entiteit voor rekening van de Cliënt; of de Klant aan te stellen als directeur, functionaris, beheerder, trustee of beschermer of oprichter of bestuurslid van de Entiteit; of andere maatregelen nemen die Business Finance International naar eigen goeddunken passend acht.
  2. Business Finance International zal alle van de cliënt verkregen documenten, mededelingen en informatie vertrouwelijk behandelen, tenzij de cliënt vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het tegendeel. Deze vertrouwelijkheid is niet van toepassing wanneer:
   1. De vennootschap kan op bevel van een rechtbank of een bevoegde autoriteit worden verplicht aan rechtbanken of autoriteiten bewijsmateriaal en informatie te verstrekken over de zaken van de cliënt of het lichaam van de cliënt. Wanneer Business Finance International een dergelijk bevel tot openbaarmaking ontvangt, zal Business Finance International, tenzij dit bij wet of door de voorwaarden van een dergelijk bevel verboden is, de Klant informeren.
   2. Elk verzoek wordt gedaan of actie wordt ondernomen door een derde partij tegen de entiteit, of indien zich andere omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van Business Finance International, vereisen dat actie wordt ondernomen met betrekking tot de zaken van de entiteit om de beste belangen van de Klant, de entiteit of Business Finance International te beschermen, en indien in dergelijke omstandigheden Business Finance International niet in staat is om duidelijke, adequate en rechtmatige instructies van de Klant te verkrijgen, heeft Business Finance International het recht om te handelen op een wijze die zij passend, redelijk of gepast acht in de omstandigheden.
  3. Bij het verlenen van de Diensten, kan Business Finance International informatie over de Klant, zijn Entiteit of zijn zakelijke activiteiten delen met andere bedrijven of bedrijven die verbonden zijn met Business Finance International, hun accountants en juridische adviseurs, en de Klant stemt ermee in dat Business Finance International dergelijke openbaarmakingen doet. Alle informatie, correspondentie, verslagen en gegevens met betrekking tot de entiteit die door Business Finance International op een computersysteem worden bewaard, zijn het exclusieve eigendom van Business Finance International en voor haar exclusief gebruik en noch de klant, noch de entiteit, noch enige andere persoon die voor of namens hen handelt, heeft enig recht van toegang tot of controle over dergelijke informatie, correspondentie, verslagen of gegevens. Business Finance International heeft het recht om de eigendom van en kopieën van al deze informatie, correspondentie, verslagen en gegevens voor eigen gebruik te behouden. De bepaling van deze clausule blijft onverminderd van kracht, ook al houden de Algemene Voorwaarden op van toepassing te zijn.
  4. In geval van verhuizing waarbij het adres en de maatschappelijke zetel van de entiteit van de cliënt worden gewijzigd, zal Business Finance International de cliënt twintig (20) kalenderdagen van tevoren in kennis stellen van deze wijziging. Business Finance International zal niet verantwoordelijk zijn voor eventuele kosten die de klant als gevolg van een dergelijke verandering moet maken.
  5. Wanneer Business Finance International door de cliënt is verzocht om aandeelhouders, bestuurders of andere functionarissen voor zijn entiteit te leveren, kan Business Finance International, onder voorbehoud van bepaling 2 (b) hiervan, op dit verzoek ingaan en elke persoon voor een dergelijk ambt of positie benoemen, met inbegrip van elke latere wijziging, vervanging of verwijdering van dergelijke benoemden, die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn.
  6. Niets in deze Algemene Voorwaarden zal Business Finance International verantwoordelijk of aansprakelijk maken voor enige zakelijke beslissing genomen door de Klant met betrekking tot de entiteit of haar zakelijke activiteiten.
  7. In het geval dat (i) een vordering, eis of actie wordt ingesteld tegen de entiteit voor betaling van enig bedrag verschuldigd aan ofwel Business Finance International of een derde partij, inclusief, zonder beperking, belastingen, rechten, vergoedingen, overheids- of staatsheffingen, en een dergelijke betaling niet is gedaan; of (ii) Business Finance International assistentie of informatie van de cliënt verlangt en niet in staat is geweest deze assistentie of informatie te verkrijgen; of (iii) de Klant in strijd handelt met een van zijn verplichtingen of verbintenissen vervat in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, kan Business Finance International een van de volgende acties ondernemen:
   1. zich te onthouden van iedere handeling of activiteit van welke aard ook, hetzij met betrekking tot een bepaald onderwerp, hetzij met betrekking tot de entiteit; of
   2. de activa van de entiteit of de beschikbare middelen aan te wenden om zich te verdedigen tegen of te voldoen aan een dergelijke vordering, eis of actie; of
   3. andere maatregelen te nemen die Business Finance International, naar eigen goeddunken, passend acht om zichzelf en de entiteit te beschermen.

Business Finance International is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade aan de Klant of zijn Entiteit opgelopen in de omstandigheden beschreven in deze clausule.

  1. Indien de Klant in strijd handelt met één van zijn verplichtingen of verbintenissen krachtens deze voorwaarden en nalaat deze inbreuk te verhelpen binnen 14 kalenderdagen na kennisgeving van Business Finance International, kan Business Finance International één van de volgende acties ondernemen:
   1. afzien van de levering van alle of een deel van de Diensten;
   2. liquidatie- en vereffeningsprocedures in te leiden;
   3. alle activa van de entiteit gebruiken om de schending door de klant te verhelpen.

Business Finance International is niet aansprakelijk in verband met of voortvloeiend uit enig handelen of nalaten van handelen in overeenstemming met de bepalingen van deze paragraaf.

 1. Business Finance International wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af jegens de Klant, de Entiteit en elke met hen verbonden derde partij voor enige schade of verlies aan een van hen voortvloeiend uit de oprichting, verwerving of exploitatie van de Entiteit en/of de levering van Diensten door of aan de Klant, de Entiteit of enige andere persoon.
 2. Business Finance International zal niet aansprakelijk zijn (hetzij in contract, onrechtmatige daad of anderszins, met inbegrip van schending van de wettelijke plicht) in verband met de levering van diensten voor enige gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van winst, zaken of verwachte besparingen van de cliënt.
 3. Business Finance International geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het niet voldoen aan een verzoek, instructie of order van de Klant die niet is ontvangen, of die onvolledig, dubbelzinnig en onleesbaar is of ontbreekt naar het oordeel van Business Finance InternationalHet gaat niet om de autoriteit van degene die het geeft.
 4. Business Finance International niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten of de nalatigheid van een persoon of entiteit die is aangesteld of aangewezen als directeur, aandeelhouder, functionaris, werknemer, agent, individu, trustee, manager, ondertekenaar of houder van een volmacht met betrekking tot de entiteit of enige andere persoon of instantie die met de entiteit verbonden is.
 5. Eventuele termijnen die op de Business Finance International of aan de klant in de initiële communicatie die verband houdt met de oprichting van een vennootschap of trust, bankrekeningdiensten, registratie van een handelsmerk, enz. is indicatief van aard en Business Finance International is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor buitensporige vertragingen bij de uitvoering van de orders van de Cliënt, naar gelang van het geval. Business Finance International zal echter alles in het werk stellen om de bestelling van een klant zo snel mogelijk uit te voeren, bij het verlenen van diensten, Business Finance International moet vertrouwen op overheidsinstanties, handelsregisters, banken, notarissen, diverse vergunningsinstanties en andere derden en als zodanig Business Finance International kan geen snelle resultaten garanderen. Wanneer voor bepaalde diensten een tijdsbesteding vereist is,
 1. De Cliënt zal te allen tijde vrijwaren en gevrijwaard houden Business Finance International en haar functionarissen en werknemers te vrijwaren en schadeloos te stellen:
  1. tegen alle acties, rechtsgedingen, vorderingen, eisen, kosten, lasten, uitgaven en aansprakelijkheden (met inbegrip van juridische kosten) die kunnen ontstaan of worden ingesteld, opgelopen of bedreigd tegen Business Finance International en / of hun managers in verband met de entiteit of Instructies van de cliënt;
  2. met betrekking tot elk verzuim van Business Finance International om geheel of gedeeltelijk te voldoen aan een instructie, order of verzoek van de Klant, of een fout of onvolledige instructie of verzoek ontvangen door Business Finance International van de Cliënt;
  3. met betrekking tot eventuele sancties, boetes, kosten of andere aansprakelijkheden die de cliënt en/of de entiteit in verband met de entiteit en/of de diensten hebben opgelopen.
 2. Deze schadevergoeding doet geen afbreuk aan enige andere schadevergoeding en/of verhaalsmogelijkheden ten gunste van Business Finance International en/of hun functionarissen, werknemers, agenten of opvolgers. Beëindiging van deze Overeenkomst of van diensten verleend door Business Finance International ontslaat de cliënt niet van zijn verplichtingen tot vrijwaring Business Finance International.

De Cliënt verbindt zich ertoe, garandeert en verklaart plechtig Business Finance International dat hij/zij:

 1. volledig rechtsbekwaam is en een gezond verstand heeft, een gezond geheugen en een gezond begrip om een overeenkomst aan te gaan met Business Finance International in overeenstemming met deze voorwaarden en om de diensten te ontvangen;
 2. is niet failliet;
 3. geen strafblad heeft en in geen enkel rechtsgebied strafvervolging tegen de Cliënt is ingesteld;
 4. zich niet inlaat met illegale of verboden activiteiten, zoals omschreven in deel 2, alinea's 1 en 2 van deze voorwaarden, die direct of indirect schade kunnen toebrengen aan de reputatie van Business Finance International;
 5. zich aan deze voorwaarden zal houden;
 6. het ermee eens zijn dat Business Finance International kan (maar is niet verplicht) zich baseren op de van de Cliënt ontvangen mededelingen om de stappen te bepalen die Business Finance International moet nemen om zijn Entiteit te beheren of de Diensten te verlenen;
 7. zal alle personen- en vennootschapsbelastingen die verschuldigd kunnen worden ten gevolge van de oprichting en de werking van de Entiteit, volledig betalen.
 1. De Cliënt is verplicht om onmiddellijk Business Finance International de aard van de werkzaamheden en activiteiten van de entiteit en om de schriftelijke toestemming te vragen van Business Finance International voordat er veranderingen in deze activiteiten worden aangebracht.
 2. De startende onderneming is wettelijk verplicht om over bepaalde due diligence-documenten te beschikken (Know-Your-Customer). De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in en verbindt zich ertoe om aan Business Finance International deze documenten of enige andere informatie die Business Finance International nodig of wenselijk acht, zowel in het stadium van aanvaarding door de Cliënt als op permanente basis, opdat Business Finance International aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen.
 3. Om Business Finance International te allen tijde contact met de Klant op te nemen, is de Klant verplicht alle gegevens te verstrekken en onverwijld te waarschuwen Business Finance International van alle wijzigingen van zijn woonadres, telefoon- en faxnummers en e-mailadres, naast alle zakelijke of andere contactadressen die hij eventueel heeft opgegeven.
 4. De Klant verbindt zich ertoe geen instructies, bevelen of verzoeken te geven aan Business Finance InternationalDit zou resulteren in een schending van de wet van een land door Business Finance International.
 5. De Cliënt zal aan Business Finance International informatie, bijstand en samenwerking die Business Finance International naar eigen goeddunken kunnen eisen voor de verlening van de Diensten. Business Finance International zal niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit de niet-naleving door de Klant van deze verplichting, die kan resulteren in extra kosten die aan de Klant in rekening worden gebracht en door de Klant verschuldigd zijn.
 6. De Klant bevestigt hierbij dat alle aan de Entiteit aangeboden activa op legale wijze zijn ingevoerd en niet afkomstig zijn van illegale activiteiten.
 7. De Klant verbindt zich ertoe niet te veroorzaken Business Finance International en/of hun leidinggevenden direct of indirect betrokken zijn bij of betrokken zijn bij illegale, onwettige of verboden activiteiten of gebruikt worden voor illegale doeleinden.
 8. De Cliënt is verplicht Business Finance International ten minste 30 dagen van tevoren schriftelijk in kennis van haar voornemen om de Diensten te beëindigen.
 9. De Cliënt is verplicht schriftelijk kennis te geven aan Business Finance International wanneer zij de economische eigendom van de entiteit wenst te wijzigen.
 10. De Cliënt zal alle bedragen betalen die verschuldigd zijn aan Business Finance Internationalmet inbegrip van de kosten, verschotten en uitgaven gemaakt door Business Finance International in verband met de Entiteit en/of de levering van de Diensten.
 1. Business Creation zal te allen tijde bereid zijn verzoeken van de Cliënt om management- of kandidaatsdiensten te verlenen aan de entiteit van de Cliënt in overweging te nemen en te aanvaarden, met inachtneming van de aanvaarding, beperkingen en restricties zoals uiteengezet in deze voorwaarden.
 2. Wanneer Business Finance International diensten verleent aan functionarissen of kandidaten, moet de cliënt
  1. op elk moment, op verzoek van Business Finance Internationalte betalen aan Business Finance International bedragen die nodig kunnen zijn om de entiteit in staat te stellen zich volledig van alle verplichtingen te kwijten (met inbegrip van de kosten van Business Finance International);
  2. op schriftelijk verzoek van Business Finance Internationalonmiddellijk informatie te verstrekken om de Business Finance International jaarverslagen of andere wettelijk voorgeschreven verklaringen, financiële overzichten of andere verklaringen betreffende de entiteit op te stellen;
  3. onmiddellijk informeren Business Finance International schriftelijk in kennis van alle gerechtelijke procedures, vorderingen en eisen die zijn ingesteld of dreigen te worden ingesteld tegen de entiteit of Business Finance International;
  4. Bij het opstarten van de onderneming nauwkeurige financiële en bedrijfsgegevens bijhouden en bijhouden, en op verzoek verstrekken.
 3. De cliënt erkent en begrijpt dat functionarissen of gevolmachtigden persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld indien bepaalde wettelijke verplichtingen met betrekking tot de entiteit niet worden nagekomen en dat de naleving van deze wettelijke verplichtingen afhankelijk is van de stipte betaling door de cliënt van honoraria en de beantwoording van verzoeken om informatie. Indien de cliënt de verschuldigde honoraria of op verzoek verschuldigde honoraria niet betaalt of niet onmiddellijk reageert op verzoeken om informatie, hebben de functionarissen of voorgedragen personen het recht hun functie neer te leggen, en de cliënt benoemt hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk Business Finance International zijn advocaat en gemachtigde met het oog op de benoeming van de cliënt tot functionaris in plaats van Business Finance International
 4. De leiders of kandidaten die door Business Finance International op te treden als bestuurders in een entiteit van een cliënt, moeten uitsluitend handelen in opdracht van de cliënt en zullen derhalve niet betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken en/of het ondertekenen van contracten voor of namens de entiteit, of zich borg stellen voor de cliënt en/of de entiteit.
 5. Een functionaris of een agent die in de entiteit van de Cliënt als bestuurder optreedt, kan door de Cliënt worden verzocht contracten en/of diverse documenten te ondertekenen onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 9 (f) hiervan en tegen een van tijd tot tijd met de Cliënt overeen te komen vergoeding.
 6. Een functionaris of een genomineerde die optreedt als bestuurder in de entiteit van de cliënt mag zijn of haar handtekening niet plaatsen onder een overeenkomst of document dat verwijst naar leningen of lasten die voor rekening van de entiteit zijn aangegaan, noch onder een andere overeenkomst of document dat, naar het oordeel van de functionaris of de genomineerde, een hoog risico inhoudt en aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid van de entiteit, de moedermaatschappijen en de functionarissen of genomineerden die optreden als bestuurder in de entiteit van de cliënt.

Wanneer Business Finance International de zetel en het adres van de statutaire zetel aan de entiteit verstrekt, zal de Klant op geen enkel moment verwijzen naar het adres van de zetel in enige advertentie, openbare aankondiging, promotie of website, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Business Finance International. De Klant mag op geen enkel moment deze statutaire zetel en dit adres voorstellen als de plaats van de werkelijke bedrijfsactiviteiten, bedrijfsadministratie, beheer en controle van de Entiteit.

Kosten en vergoedingen worden geregeld door de betalingsvoorwaarden Deze voorwaarden zijn opgenomen door middel van verwijzing en moeten worden gelezen in combinatie met deze voorwaarden.

 1. Business Finance International niet aansprakelijk zijn voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen in verband met de levering van goederen of diensten die door de klant via de website of anderszins zijn besteld, indien de vertraging of tekortkoming het gevolg is van gebeurtenissen of omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze macht liggen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gevallen van overmacht, stakingen, uitsluitingen, ongevallen, oorlog, brand of het uitvallen van communicatie-, telecommunicatie- of computersystemen, en Business Finance International heeft in geval van overmacht recht op een redelijke verlenging van zijn verplichtingen jegens de Klant (voor zover het bedrijf die verplichtingen is verschuldigd).
 2. Indien zich een geval van overmacht voordoet waarop deze clausule van toepassing is, Business Finance International verbindt zich ertoe de cliënt zo spoedig mogelijk te informeren. Indien de overmachtsituatie langer dan 14 dagen duurt, hebben beide partijen het recht het contract te annuleren en indien de diensten vooraf zijn betaald maar niet zijn uitgevoerd, heeft de klant recht op terugbetaling van alle dergelijke diensten vanaf de datum van annulering.
 1. Business Start-up heeft het recht om, door middel van een schriftelijke kennisgeving, de dienstverlening aan de cliënt te staken indien:
 2. de Cliënt is, naar het redelijke oordeel van Business Finance Internationalin strijd met deze Algemene Voorwaarden, op voorwaarde dat een dergelijke schending niet wordt verholpen binnen vijftien (15) dagen na schriftelijke kennisgeving van Business Finance International.
 3. wordt het onder de aandacht gebracht van Business Finance International dat de entiteit wordt gebruikt voor activiteiten die niet zijn aangegeven en vermeld in de aanvraag die de Klant heeft ingediend bij Business Finance International op het moment van oprichting van de Entiteit, en/of dergelijke activiteiten worden beschouwd als illegaal. of Verboden zoals gedefinieerd in clausules 2(a) en 2(b) van deze Voorwaarden;
 4. in het geval dat een gerechtelijke procedure wordt aangespannen tegen de entiteit of de klant.
 5. In alle omstandigheden zoals beschreven in 12 (a) hierboven, Business Finance International behoudt zich het recht voor om overeenkomstig artikel 4 (a) van deze voorwaarden te handelen zonder verdere aansprakelijkheid van de zijde van het Startende Bedrijf.

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in alle opzichten in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk. Geschillen die voortvloeien uit de interpretatie van deze voorwaarden zullen worden beslecht door de rechtbanken van het Verenigd Koninkrijk.